Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Ανασυγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, (τεύχ. Υ.Ο.Δ.Δ. 364/22.05.2015) η υπ' αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.: 36833/19.05.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, με την οποία ανασυγκροτήθηκε η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές, το κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ


Αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.: 36833
Ανασυγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας

των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Έχοντας υπόψη: 
 1. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α’/09-03-1999), άρθρα 13, 14 και 15.  
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4272/2014, «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών − μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 145/Α’/11-07-2014). 
 3. Το Π.Δ. 106/2014, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173/Α’/28-08-2014), όπως ισχύει. 
 4. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 Α ́). 
 5. Τη με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 22985/27-03-2015 (ΦΕΚ 487/Β’/31-03-2015) Απόφαση του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ:ΒΧΒ4465ΦΥΟ-ΤΜΛ). 
 6. Τη με αριθ. πρωτ. ΔΥ1δ/οικ. 92501/17-08-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα «Διορισμός των μελών της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές». 
 7. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 276/27-03-2014 έγγραφο της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές, με θέμα «Ανασυγκρότηση Ειδικής Επιτροπής», με το οποίο διαβιβάζεται το με αριθ. πρωτ. Α3δ/ΕΜΠ.Γ.Π.οικ. 613/Φ7/09-04-2015 έγγραφο του Τμήματος Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας. 
 8. Το από 14/10/2014 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Δικαιωμάτων των Ασθενών, με θέμα «Ανασυγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές», με το οποίο διαβιβάζεται το με αριθ. πρωτ. οικ. 238/06-10-2014 έγγραφο της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές, με θέμα «Ανασυγκρότηση Ειδικής Επιτροπής». 
 9. Το από 17/02/2015 Ενημερωτικό Σημείωμα του Τμήματος Οργάνωσης και Συλλογικών Οργάνων, με θέμα «Τροποποίηση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές».


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανασυγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές, σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό (2), η οποία αποτελείται από τους κάτωθι:

 1. Τομαράς Βλάσιος του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 082099, Ψυχίατρος, με αναπληρωτή του τον Πλουμπίδη Δημήτριο του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 631739, Ψυχίατρος. 

 1. Γεωργιάδης Δημήτριος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Σ 283107, Παιδοψυχίατρος, με αναπληρωτή του τον Γκριτζέλα Γεώργιο του Γρηγορίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 023123, Παιδοψυχίατρος. 

 1. Κωστοπούλου Βασιλική του Ευθυμίου, με Α.Δ.Τ. Τ 141101, Κοινωνική Λειτουργός, με αναπληρωτή της τον Βικέντιο Γεώργιο του Ευσταθίου, με Α.Δ.Τ. Χ 123391, Κοινωνικός Λειτουργός.

 1. Παρή Ειρήνη του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 613050, Νοσηλεύτρια ΤΕ στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, με αναπληρώτριά της την Παντελίδου Καλλιόπη του Παντελεήμονα, με Α.Δ.Τ. Χ 064618, Νοσηλεύτρια ΤΕ Ψυχικής Υγείας στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής. 

 1. Κουρμουλάκης Ιωάννης του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 014096, Ψυχολόγος, με αναπληρωτή του τον Τσάκο Αργύριο του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. Χ 713577, Κλινικός Ψυχολόγος στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής.

 1. Μητροσύλη Μαρία του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. Ι 219668, Νομικός, με αναπληρωτή της τον Σακελλάρη Αντώνιο του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 214629, Νομικός – Συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

 1. Αλεξάκης Ιωάννης του Σταματίου, με Α.Δ.Τ. Χ 681291, Νομικός, με αναπληρώτριά του την Μαρκετάκη Αικατερίνη του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Μ 122805, Νομικός – Ειδική Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη.  

 1. Τσαγκουρνός Γεώργιος του Φίλιππου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 554110, εκπρόσωπος του Σωματείου Χρηστών Υπηρεσιών Υγείας «Αυτοεκπροσώπηση», με αναπληρωτή του τον Χειλάκο Ιωάννη του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. Μ 082196, Εκπρόσωπος του Σωματείου «Αναγέννηση». 

 1. Νομίδου Νίκη – Ελένη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Χ 974983, Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.), με αναπληρώτριά της την Τριανταφύλλου Αγγελική, του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 703230, Εκπρόσωπος ομοίως.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω σχετική (6) Απόφαση.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ*Το ΦΕΚ τεύχ. Υ.Ο.Δ.Δ. 364/22.05.2015 μπορείτε να διαβάσετε εδώ, ενώ εδώ την ανάρτηση της σχετικής πράξης στο πρόγραμμα Διαύγεια και εδώ την αρχική πράξη διορισμού των μελών της Επιτροπής.