Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Ανασυγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, (τεύχ. Υ.Ο.Δ.Δ. 364/22.05.2015) η υπ' αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.: 36833/19.05.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, με την οποία ανασυγκροτήθηκε η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές, το κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ


Αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.: 36833
Ανασυγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας

των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Έχοντας υπόψη: 
 1. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α’/09-03-1999), άρθρα 13, 14 και 15.  
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4272/2014, «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών − μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 145/Α’/11-07-2014). 
 3. Το Π.Δ. 106/2014, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173/Α’/28-08-2014), όπως ισχύει. 
 4. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 Α ́). 
 5. Τη με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 22985/27-03-2015 (ΦΕΚ 487/Β’/31-03-2015) Απόφαση του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ:ΒΧΒ4465ΦΥΟ-ΤΜΛ). 
 6. Τη με αριθ. πρωτ. ΔΥ1δ/οικ. 92501/17-08-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα «Διορισμός των μελών της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές». 
 7. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 276/27-03-2014 έγγραφο της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές, με θέμα «Ανασυγκρότηση Ειδικής Επιτροπής», με το οποίο διαβιβάζεται το με αριθ. πρωτ. Α3δ/ΕΜΠ.Γ.Π.οικ. 613/Φ7/09-04-2015 έγγραφο του Τμήματος Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας. 
 8. Το από 14/10/2014 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Δικαιωμάτων των Ασθενών, με θέμα «Ανασυγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές», με το οποίο διαβιβάζεται το με αριθ. πρωτ. οικ. 238/06-10-2014 έγγραφο της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές, με θέμα «Ανασυγκρότηση Ειδικής Επιτροπής». 
 9. Το από 17/02/2015 Ενημερωτικό Σημείωμα του Τμήματος Οργάνωσης και Συλλογικών Οργάνων, με θέμα «Τροποποίηση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές».


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανασυγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές, σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό (2), η οποία αποτελείται από τους κάτωθι:

 1. Τομαράς Βλάσιος του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 082099, Ψυχίατρος, με αναπληρωτή του τον Πλουμπίδη Δημήτριο του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 631739, Ψυχίατρος. 

 1. Γεωργιάδης Δημήτριος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Σ 283107, Παιδοψυχίατρος, με αναπληρωτή του τον Γκριτζέλα Γεώργιο του Γρηγορίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 023123, Παιδοψυχίατρος. 

 1. Κωστοπούλου Βασιλική του Ευθυμίου, με Α.Δ.Τ. Τ 141101, Κοινωνική Λειτουργός, με αναπληρωτή της τον Βικέντιο Γεώργιο του Ευσταθίου, με Α.Δ.Τ. Χ 123391, Κοινωνικός Λειτουργός.

 1. Παρή Ειρήνη του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 613050, Νοσηλεύτρια ΤΕ στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, με αναπληρώτριά της την Παντελίδου Καλλιόπη του Παντελεήμονα, με Α.Δ.Τ. Χ 064618, Νοσηλεύτρια ΤΕ Ψυχικής Υγείας στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής. 

 1. Κουρμουλάκης Ιωάννης του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 014096, Ψυχολόγος, με αναπληρωτή του τον Τσάκο Αργύριο του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. Χ 713577, Κλινικός Ψυχολόγος στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής.

 1. Μητροσύλη Μαρία του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. Ι 219668, Νομικός, με αναπληρωτή της τον Σακελλάρη Αντώνιο του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 214629, Νομικός – Συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

 1. Αλεξάκης Ιωάννης του Σταματίου, με Α.Δ.Τ. Χ 681291, Νομικός, με αναπληρώτριά του την Μαρκετάκη Αικατερίνη του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Μ 122805, Νομικός – Ειδική Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη.  

 1. Τσαγκουρνός Γεώργιος του Φίλιππου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 554110, εκπρόσωπος του Σωματείου Χρηστών Υπηρεσιών Υγείας «Αυτοεκπροσώπηση», με αναπληρωτή του τον Χειλάκο Ιωάννη του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. Μ 082196, Εκπρόσωπος του Σωματείου «Αναγέννηση». 

 1. Νομίδου Νίκη – Ελένη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Χ 974983, Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.), με αναπληρώτριά της την Τριανταφύλλου Αγγελική, του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 703230, Εκπρόσωπος ομοίως.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω σχετική (6) Απόφαση.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ*Το ΦΕΚ τεύχ. Υ.Ο.Δ.Δ. 364/22.05.2015 μπορείτε να διαβάσετε εδώ, ενώ εδώ την ανάρτηση της σχετικής πράξης στο πρόγραμμα Διαύγεια και εδώ την αρχική πράξη διορισμού των μελών της Επιτροπής.

Τρίτη 21 Απριλίου 2015

«Ακαταλόγιστοι δράστες εγκλημάτων - Άρθρα 69 και 70 Π.Κ.»
Στις 4 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο ελεύθερο αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο "ΕΜΠΡΟΣ" από την "Πρωτοβουλία για ένα πολύμορφο κίνημα στην ψυχική υγεία" η εκδήλωση με θέμα «Η κοινωνική κατασκευή της επικινδυνότητας και οι δομές "υψίστης ασφαλείας"».

Στην εκδήλωση, στο σκέλος της σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, προσπαθήσαμε να αναφερθούμε συνοπτικά στα κύρια σημεία του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τους ψυχιατρικά ακαταλόγιστους δράστες.

Η ομιλία συνοδεύτηκε με παρουσίαση (PowerPoint) την οποία μπορείτε να δείτε εδώ σε μορφή αρχείου pdf. 

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015

«Η κοινωνική κατασκευή της επικινδυνότητας και οι δομές "υψίστης ασφαλείας"»


«Η κοινωνική κατασκευή της επικινδυνότητας και οι δομές "υψίστης ασφαλείας"» είναι το θέμα της επίκαιρης συζήτησης που διοργανώνει το Σάββατο η Πρωτοβουλία για ένα πολύμορφο κίνημα στην ψυχική υγεία με τη συμμετοχή ειδικών αλλά και "πρωταγωνιστών" κρατουμένων και ασθενών. Η εκδήλωση θα γίνει στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Προπύλαια, αίθουσα Δρακόπουλου) από τις 9 το πρωί.
«Όλο και πιο συχνά σε πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες, στα κεντρικά δελτία των ειδήσεων, στον πολιτικό και δικαστικό λόγο αρθρώνεται η λέξη ‘επικινδυνότητα’ και τα παράγωγα της. Την τελευταία διετία έχει επανέλθει πιο ηχηρά από ποτέ ένας λόγος που φαίνεται να στοχοποιεί ως εν δυνάμει επικίνδυνες διάφορες κοινωνικές ομάδες με το πρόσχημα ότι αποτελούν ‘δημόσιο κίνδυνο’».
«Ειδικότερα στο χώρο της ψυχικής υγείας έχει αναζωπυρωθεί μια συζήτηση που στοχεύει στο να επαναφέρει το ζήτημα του επικίνδυνου ‘ψυχασθενή’ ταυτοποιώντας ανθρώπους που φέρουν συγκεκριμένες διαγνώσεις ως ‘εν δυνάμει επικίνδυνους’. Με φόντο την κατάρρευση κάθε ίχνους κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας, παράλληλα με μια διαρκώς επιδεινούμενη εξαθλίωση των ζωών μας και απαξίωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας οικοδομείται ένα κράτος ασφάλειας. Όμως είναι πλέον γνωστό ότι στο νεοφιλελευθερισμό η ασφάλεια εξαγοράζεται με τη στέρηση της ελευθερίας μας και το προσφερόμενο από τους κρατικούς θεσμούς αίσθημα ασφάλειας εξαργυρώνεται με περιορισμό, εγκλεισμό και κοινωνικό αποκλεισμό" αναφέρει στην πρόσκλησή της η Πρωτοβουλία που θέτει μια προοπτική συνάντησης των κοινωνικών κινημάτων ορίζοντας ως κοινό τόπο την ψυχική υγεία».
Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι ενότητες που θα συζητηθούν είναι:

 • Η "Επικινδυνότητα και το Δικαστικό Ψυχιατρείο" με ομιλητές τους Αφροδίτη Κουκουτσάκη, Θόδωρο Μεγαλοοικονόμου, Γιάννη Αλεξάκη. 
 • Η διαρκής παραβίαση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία, των τοξικοεξαρτημένων, των οροθετικών (αναγκαστική νοσηλεία κλπ) στην οποία θα μιλήσουν οι Γ. Κοκκινάκος, Βάσω, Λεμονιά, Ντία Κ, Μανώλης Κριτσωτάκης, Δέσποινα Δημητριάδου, Νίνα Κατσαρού, Χριστόφορος Παπαδάκης, Δάφνη, Γιώργος, Στάθης, Διονυσία. 
 • Το «κράτος ασφάλειας», μέσα από τα κέντρα κράτησης και τις φυλακές τύπου Γ. με τοποθετήσεις από τους Γιώτα Μασουρίδου, Βίκυ Μαγκλάρα, Aboul Hossein, Sakibul Islam Riaz, Amar Sadik. 
Δίνοντας ψήγματα του προβληματισμού της καθώς εντείνονται οι συζητήσεις για την ίδρυση ενός ειδικού ψυχιατρείου (δικαστικού ψυχιατρείου) ή σε άλλες περιπτώσεις η θέσπιση της υποχρεωτικής κατ’ οίκον νοσηλείας για ‘ασθενείς’ για τους  οποίους η ‘επικινδυνότητα’ τους  αξιολογείται αυξημένη η Πρωτοβουλία αναφέρει:
«Πέρα από το γεγονός ότι πολλοί και πολλές από εμάς έχουμε άμεσα ή έμμεσα εμπλακεί με σχετικούς θεσμούς, πιστεύουμε ότι η υγεία και ειδικότερα η ψυχική μας υγεία δεν αφορά, ή τουλάχιστον δεν αφορά μόνο, τις γνώσεις κάποιου εξειδικευμένου επαγγελματία αλλά αποτελεί ένα μείζον κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. (...). Όμως, καθώς σήμερα τα όρια ανάμεσα στον κοινωνικό αποκλεισμό και τον εγκλεισμό είναι πολύ λεπτά, όσο περισσότερο βαθαίνει ο αποκλεισμός, τόσο περισσότερο τα αποκλεισμένα άτομα κινδυνεύουν να καταλήγουν πιο συχνά (ή εκ νέου) στον εγκλεισμό».
Και εξηγεί τους λόγους αυτής της συζήτησης: «Σήμερα, που πολλοί πανηγυρίζουν για το κλείσιμο των ψυχιατρείων, η αναζήτηση των σχεσιακών εκείνων διεργασιών που ενδέχεται να παράγουν έναν κίνδυνο τείνουν να αποσιωπούνται ενώ τα όρια του ψυχιατρικού ασύλου επεκτείνονται επικίνδυνα μέσα στην κοινότητα και γίνονται λιγότερο ευδιάκριτα. Γιατί σε αυτό ακριβώς το θόλωμα των ορίων ίσως να κρύβεται ένας από τους πολλούς κινδύνους της κυρίαρχης αφήγησης για την υγεία μας και την ασφάλειά μας. Προφανώς οι κίνδυνοι είναι πολλοί περισσότεροι, όπως και οι φόβοι που μας προκαλούν.  Οι οροθετικές γυναίκες τον Απρίλιο του 2012 παραμονές των εκλογών το ζήσανε και το ζούνε καθημερινά, το ίδιο και οι πρόσφυγες στα κέντρα κράτησης. Στην ίδια λογική ευθυγραμμίζεται, κατά την άποψή μας, και η θέσπιση φυλακών τύπου γ, για τους κρατούμενους ‘ειδικής κατηγορίας και εξέχουσας επικινδυνότητας’, όπου οι κρατούμενοι θα βιώνουν μια φυλακή μέσα στη φυλακή. Με αυτά κατά νου διοργανώνουμε δημόσια εκδήλωση με θέμα την ‘επικινδυνότητα’. Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συζήτηση είτε προσωπικά είτε συλλογικά, να συνεισφέρετε ιδέες και προτάσεις σε μια ζωντανή συζήτηση για μια κοινωνία χωρίς περιφράξεις και κοινωνικούς αποκλεισμούς».

Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών