Πέμπτη 22 Ιουλίου 2010

"Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη"


Το σχέδιο νόμου για την υγεία με τίτλο: 
"Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης" και το 

 Άρθρο 9

"Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη"

    Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 
    «4. Σε κάθε Νοσοκομείο συνιστάται «Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη» το οποίο είναι αρμόδιο για την υποδοχή, ενημέρωση, παρακολούθηση διακίνησης, διοικητική υποστήριξη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων και την εν γένει προάσπιση των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών υγείας.
    Κάθε έτος συντάσσεται με επιμέλεια του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη έκθεση πεπραγμένων, που περιέχει στατιστικά στοιχεία για την καταγραφή των θεμάτων που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν, προτάσεις και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την προστασία των δικαιωμάτων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας. 
    Πέραν της λειτουργίας του τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και τις ώρες επισκεπτηρίου, το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη εξυπηρετεί το κοινό και στο πλαίσιο της λειτουργίας του Νοσοκομείου πέραν του τακτικού ωραρίου. Επίσης συνδέεται με τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού τις ημέρες εφημερίας. 
    Το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη υπάγεται άμεσα στον Αναπληρωτή Διοικητή σε νοσοκομεία με οργανικές κλίνες άνω των τετρακοσίων (400), άλλως στον Αντιπρόεδρο. 
    Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Νοσοκομείου συγκροτείται τριμελής επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας του γραφείου που αποτελείται από τον Αναπληρωτή Διοικητή ή Αντιπρόεδρο, κατά τα ανωτέρω, τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, συνεργασίας με το Γραφείο Κίνησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Όπως διαμορφώθηκε το άρθρο 9 του σχεδίου νόμου, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται ο αριθμός και ο τρόπος στελέχωσης των μελών του, παρότι στο ίδιο άρθρο προβλέπονται για το Γραφείο τόσα άλλα...


Εδώ μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την αιτιολογική έκθεση, στην οποία το άρθρο 9 έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

Άρθρο 9
Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη

    Θεσπίζεται «Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη», το οποίο έχει την ευθύνη για την υποδοχή,  ενημέρωση, παρακολούθηση διακίνησης, διοικητική υποστήριξη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων και την εν γένει προάσπιση των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών υγείας. 
     Θεσπίζεται υποχρεωτική κατ΄ έτος σύνταξη με επιμέλεια του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη έκθεσης πεπραγμένων, που θα περιέχει στατιστικά στοιχεία για την καταγραφή των θεμάτων που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν, προτάσεις και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την προστασία των δικαιωμάτων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας. 
    Το Γραφείο αυτό προβλέπεται να λειτουργεί όλες τις ώρες που θα υπάρχει προσέλευση των πολιτών στο νοσοκομείο και υπάγεται άμεσα στον Αναπληρωτή Διοικητή σε νοσοκομεία άνω των 400 οργανικών κλινών, άλλως στον Αντιπρόεδρο.
    Με απόφαση του Δ.Σ. κάθε νοσοκομείου συγκροτείται τριμελής επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας του γραφείου αποτελούμενη από τον Αναπληρωτή Διοικητή ή Αντιπρόεδρο, κατά τα άνω, το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και τη Διευθύνουσα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. 
    Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, διασύνδεσης του με το Γραφείο Κίνησης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η προβλεπόμενη λειτουργία από τον ν.2519/1997 (Φ.Ε.Κ. 165 Α’) των Γραφείων Επικοινωνίας, τα οποία δεν ενεργοποιήθηκαν, ενσωματώνεται στη νέα διάταξη.

Η πρόβλεψη στην αιτιολογική έκθεση περί της ευθύνης του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, για την εν γένει προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών υγείας, μετέπεσε  σε απλή αρμοδιότητα.

Κατά τον ίδιο τρόπο απαλείφθηκε και η  πρόβλεψη της υποχρεωτικής κατ΄έτος σύνταξης έκθεσης πεπραγμένων με επιμέλεια του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη.

Η αναφορά, τέλος, της αιτιολογικής έκθεσης στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 ν. 2519/1997 περί της ενεργοποίησης και ενσωμάτωσης του Γραφείου Επικοινωνίας  ορθώς απαλείφθηκε και με την παράγραφο 6, του άρθρου 32 του σχεδίου η σχετική παράγραφος 4 του άρθρου 1 ν. 2519/1997 καταργήθηκε.


Ολόκληρη την έκθεση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και  το σχέδιο νόμου, όπως τελικά διαμορφώθηκε, μπορείτε να διαβάσετε εδώ  και εδώ θα διαβάσετε  την έκθεση του Τμήματος Νομοτεχνικής Επεξεργασίας επί του εν λόγω σχεδίου νόμου.

Το σχέδιο νόμου για την υγεία και την ψυχική υγεία.


Το σχέδιο νόμου για την υγεία με τίτλο: 
"Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης".


Με το άρθρο 21 του σχεδίου με τίτλο: "Διατάξεις για τη Ψυχική Υγεία", αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 ως  εξής: «Στα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Πολυδύναμα Ψυχιατρικά Ιατρεία και Πολυδύναμα Ιατροπαιδαγωγικά Ιατρεία, δύνανται να λειτουργούν τμήματα βραχείας ή μέσης διάρκειας νοσηλείας δυναμικότητας έως 12 κλίνες, καθώς και Κέντρα Παρέμβασης στην Κρίση». 

Όπως περιορίστηκε, εν τέλει, η προβλεπόμενη στην αιτιολογική έκθεση τροποποίηση με το άρθρο 21 του σχεδίου νόμου: α)  της παραγράφου 4 του άρθρου 5 ν. 2716/1999 και, β) η προσθήκη στο τέλος της  τέταρτης παραγράφου του άρθρου 12 του ν. 2716/1999.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την αιτιολογική έκθεση, στην οποία το άρθρο 21 έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

Άρθρο 21
Διατάξεις για την Ψυχική Υγεία
1. Με τη διάταξη αυτή, και στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την προώθηση της αποασυλοποίησης και της κατά το δυνατόν ελαφρότερης μορφής νοσηλείας, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2716/99 αντικαθίσταται ως εξής: «Στα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Πολυδύναμα Ψυχιατρικά Ιατρεία και Πολυδύναμα Ιατροπαιδαγωγικά Ιατρεία, δύνανται να λειτουργούν τμήματα βραχείας ή μέσης διάρκειας νοσηλείας δυναμικότητας έως 12 κλίνες, καθώς και Κέντρα Παρέμβασης στην Κρίση». Σκοπός είναι η άμεση κάλυψη της ανάγκης αλλά όχι η επί μακρόν κλειστή νοσηλεία.
2. Επιταχύνονται σημαντικά οι δράσεις ενίσχυσης της επαγγελματικής ένταξης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, κυρίως μέσω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (ΚοιΣΠΕ), αλλά και μέσω της συνεννόησης με τα συναρμόδια Υπουργεία, για την επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί, έτσι ώστε τα ζητήματα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών να επιλυθούν οριστικά. Στο πλαίσιο αυτό, και για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων, στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 προστίθεται ότι για την ιδιότητα του μέλους του Συνεταιρισμού και μόνο, τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης στους φορείς κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων ή τον ΟΓΑ.


Τι μεσολάβησε; 

Ολόκληρη την έκθεση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και  το σχέδιο νόμου, όπως τελικά διαμορφώθηκε, μπορείτε να διαβάσετε εδώ  και εδώ θα διαβάσετε  την έκθεση του Τμήματος Νομοτεχνικής Επεξεργασίας επί του εν λόγω σχεδίου νόμου.

Πέμπτη 15 Ιουλίου 2010

Ποιός νοιάζεται; Τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και ο δρόμος προς την ψυχιατρική απορρύθμιση


-->
Στο όνομα και κατ΄εντολή της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου -Κέντρου Υγείας Νάξου αναρτήθηκε στο χώρο του νοσοκομείου ανυπόγραφη ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνεται το κοινό του νοσοκομείου καθώς και οι υπεύθυνοι της Κινητής Μονάδας Νοτιοανατολικών Κυκλάδων, πως "ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΨΥΧΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ". Οι συντάκτες της ανακοίνωσης έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους όχι μόνο το σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των ατόμων με ψυχικές διαταραχές αλλά και το νόμο λ.χ. τις διατάξεις του άρθρου 47, του νόμου 2071/1992 (ΦΕΚ Α’ 123/15-7-1992), που αναφέρεται στα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς και συγκεκριμένα του δικαιώματος “προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειάς του, του δικαιώματος παροχής φροντίδας με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του, όχι μόνο με την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση”.
Aν πράγματι η εν λόγω ανακοίνωση αναρτήθηκε κατ΄εντολή της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Νάξου και για το περιεχόμενό της, όπως γνωρίζουμε, έχουν ενημερωθεί το Υπουργείο Υγείας και η  Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, χωρίς να ληφθούν άμεσα μέτρα  σχετικά με την προστασία  στη Νάξο των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και την αξιοπρέπειά τους, τότε ζούμε το όνειδος και την ψυχιατρική απορρύθμιση.