Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016

Σχολιασμός του άρθρου 44 παρ. 3 του σχεδίου νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
«… 3. Η «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας» με τον διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.», που ιδρύθηκε με τον ν. 3293/2004 (Α’ 231), δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης, σε οποιαδήποτε περίπτωση ανάληψης της συνέχισης λειτουργίας Μονάδας Ψυχικής Υγείας, να συνάπτει απευθείας ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν στην Μονάδα αυτή. Για τη σύναψη των συμβάσεων της παρούσας παραγράφου απαιτείται σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.». Σε επείγουσα περίπτωση που η σύγκληση του Δ.Σ. δεν είναι δυνατή, προκειμένου για την άμεση συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας, η σύμβαση συνάπτεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.» και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υπογραφή της. Τα φυσικά πρόσωπα που συνάπτουν σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, συνεχίζουν να ασφαλίζονται στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο ήταν ασφαλισμένοι στην Μονάδα που απασχολούνταν. Οι συμβάσεις αυτές είναι ορισμένου χρόνου, με διάρκεια μέχρι ένα (1) έτος. Μετά την λήξη της διάρκειας των συμβάσεων αυτών, οι ανάγκες παροχής υπηρεσιών για την τυχόν συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας πρέπει να καλύπτονται από την «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.» είτε με την πρόσληψη ή απόσπαση προσωπικού κατά τις κείμενες διατάξεις είτε με την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση νέων συμβάσεων έργου ή μίσθωσης έργου, οι οποίες επίσης θα συνάπτονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης. 
4. Επιτρέπεται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, η απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
Οι αποσπώμενοι μισθοδοτούνται από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., με βάση τις αποδοχές που ισχύουν κατά τις κείμενες διατάξεις για την μισθοδοσία του προσωπικού της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε
.».

Σχολιασμός
Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του Σχεδίου Νόμου, η οποία ρυθμίζει τη διαδοχή του φορέα της ΜΨΥ από την «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.», είναι προβληματική και νομοτεχνικά ασαφής σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις:

α) στο εδάφιο: “… σε οποιαδήποτε περίπτωση ανάληψης της συνέχισης λειτουργίας Μονάδας Ψυχικής Υγείας, να συνάπτει απευθείας ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν στην Μονάδα αυτή. … Οι συμβάσεις αυτές είναι ορισμένου χρόνου, με διάρκεια μέχρι ένα (1) έτος ”.
Δεδομένου ότι:
α1) η Μονάδα Ψυχικής Υγείας (ΜΨΥ) συνεχίζει να διατηρεί την ταυτότητά της και μετά την ανάληψη της συνέχισης της λειτουργίας της από την «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.»,
α2) επέρχεται μεταβίβαση της ΜΨΥ στην «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.» με την έννοια των διατάξεων των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 3 παρ, 1, 4 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 178/2002 (ΦΕΚ Α’ 162/12-07-2002) «Προστασία εργαζομένων σε μεταβιβαζόμενες επιχειρήσεις» (Οδηγία 98/50/ΕΚ), καθώς και διαδοχή μεταξύ του μεταβιβάζοντος προηγούμενου φορέα – εργοδότη και της διαδόχου «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.» - νέας εργοδότριας εταιρίας. Επίσης, βάσει της Οδηγίας 98/50/ΕΚ, ο νέος εργοδότης (διάδοχος στη ΜΨΥ) ευθύνεται με όλη του την περιουσία και όχι μόνο με την περιουσία που μεταβιβάσθηκε, οι δε συμβάσεις συνεχίζονται.
α3) οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων στη ΜΨΥ είναι ενεργείς κατά το χρόνο της διαδοχής και δεν έχουν λήξει νομίμως,
α4) σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το γράμμα της ΑΚ 479 παρ. 1, εδ. α’: «Αν με σύμβαση μεταβιβάσθηκε περιουσία ή επιχείρηση, αυτός που αποκτά, ευθύνεται απέναντι στον δανειστή έως την αξία των μεταβιβαζόμενων στοιχείων, για τα χρέη που ανήκουν στην περιουσία ή στην επιχείρηση. Η ευθύνη αυτού που μεταβιβάζει, εξακολουθεί να υπάρχει», η διάταξη αυτή εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση που έλαβε χώρα ειδική διαδοχή στην επιχείρηση με πράξη εν ζωή, ακόμη και αν η μεταβίβαση δεν στηρίζεται σε σύμβαση αλλά σε μονομερή δικαιοπραξία, διάταξη νόμου ή δικαστική απόφαση (Α.Π. 652/1997 Ελλ. Δνη 1997. 1.801, Κρητικός, σε Α.Κ. Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, άρθρ. 479, αριθμ. 7, Γεωργιάδης, ό.π., παρ. 43, αριθμ. 58, σελ. 448), 

θα πρέπει λοιπόν η ως άνω διάταξη να τροποποιηθεί ώστε να αναγνωρίζεται ρητώς η διαδοχή της «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.» - νέας εργοδότριας εταιρίας στις υποχρεώσεις του προηγούμενου φορέα έναντι των εργαζομένων στη ΜΨΥ, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1, εδ. α’ του Π.Δ. 178/2002 «Διατήρηση δικαιωμάτων των εργαζομένων»,  “1. Δια της μεταβιβάσεως και από την ημερομηνία αυτής, όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που  έχει ο μεταβιβάζων από σύμβαση ή σχέση εργασίας μεταβιβάζονται στο διάδοχο.”, ως ακολούθως:
"Σε οποιαδήποτε περίπτωση ανάληψης της συνέχισης της λειτουργίας Μονάδας Ψυχικής Υγείας η μεν «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.» υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εργοδότη και οι συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας εξακολουθούν υπό τους ίδιους όρους και όλως εξαιρετικώς, κατά παρέκκλιση των αντιθέτων διατάξεων η «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.» δύναται να συνάπτει απευθείας ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν με όμοιο καθεστώς...”.

β) στο εδάφιο: “Σε επείγουσα περίπτωση που η σύγκληση του Δ.Σ. δεν είναι δυνατή, προκειμένου για την άμεση συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας, η σύμβαση συνάπτεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.» και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υπογραφή της”.
Με την ως άνω διάταξη προβλέπεται σύμβαση εργασίας υπό αίρεση. Κι αυτό διότι, η σύμβαση που υπέγραψε ο Πρόεδρος (σημ. ο οποίος νομίμως εκπροσωπεί την Α.Ε.), τελεί υπό την έγκριση του Δ.Σ. «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.» εντός χρονικής προθεσμίας επτά (7) ημερών. Τι όμως θα συμβεί αν δεν χορηγηθεί η απαιτούμενη έγκριση; 

Θα έπρεπε στη σχετική παράγραφο να προβλέπεται ότι η σύμβαση τελεί υπό την αίρεση έγκρισης του Δ.Σ. της «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.» και σε περίπτωση μη έγκρισής της η σύμβαση θα λύεται λ.χ. ως ορισμένου χρόνου.

γ) στο εδάφιο: “Μετά την λήξη της διάρκειας των συμβάσεων αυτών, οι ανάγκες παροχής υπηρεσιών για την τυχόν συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας πρέπει να καλύπτονται από την «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.» είτε με την πρόσληψη ή απόσπαση προσωπικού κατά τις κείμενες διατάξεις είτε με την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση νέων συμβάσεων έργου ή μίσθωσης έργου, οι οποίες επίσης θα συνάπτονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης”.

Με τη διάταξη αυτή δίνεται η δυνατότητα στον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.» να προσλαμβάνουν προσωπικό κατά το δοκούν παρακάμπτοντας μάλιστα το ΑΣΕΠ και αφήνοντας εκτός επαρκούς πλαισίου προστασίας τους εργαζομένους στις Μ.Ψ.Υ.