Τρίτη 23 Μαρτίου 2010

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΨΑ
ΣΤΟΥΣ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ

Το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. Α3α/οικ.876 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 661/23-5-2000) περί “Καθορισμού του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/99", αναφέρει καταλεπτώς, ότι:
“Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και τα Προγράμματα Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/99 διέπονται και εφαρμόζουν τις ακόλουθες αρχές:
α. Τις αρχές που ορίζονται στην παρ. 2, του άρθρου 1 του Ν. 2716/99,
β. Την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 2716/99, καθώς και κάθε άλλου συνταγματικού τους δικαιώματος ως πολιτών,
γ. Τις αρχές και τους στόχους της Συναινετικής Διακήρυξης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Παγκόσμιας Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην WΗΟ/ΜΝΗ/ΜΝD/96.2 έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.”.
________________________

Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει, ότι... περισσότερα εδώ.