Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

«Καθορισμός συμμετοχής στη δαπάνη περίθαλψης των περιθαλπόμενων σε ΝΠΔΔ».


Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία καθορίζεται η συμμετοχή των περιθαλπομένων στη δαπάνη περίθαλψής τους σε ΝΠΔΔ, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης.

Συγκεκριμένα το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στο ΝΠΔΔ καθορίστηκε κλιμακωτά ως εξής:
α) Για σύνταξη μέχρι 360,00 ευρώ ποσοστό 40%,
β) Για σύνταξη από 360,01 ευρώ μέχρι 500,00 ευρώ ποσοστό 50%,
γ) Για σύνταξη από 500,01 ευρώ μέχρι 1.000,00 ευρώ ποσοστό 60%,
δ) Για σύνταξη από 1.000,01 ευρώ μέχρι 1.500,00 ευρώ ποσοστό 70%,
ε) Για σύνταξη από 1.500,01 ευρώ και άνω ποσοστό 80%.
Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Η αμφιλεγόμενη διάταξη παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ Α' 129/3.08.2010), η οποία προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 66 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ Α' 150/27.06.2011), έχει καταλεπτώς ως ακολούθως: 
 "3. Οι περιθαλπόμενοι σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης, οι οποίοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και για όσο χρονικό διάστημα αυτοί διαμένουν μόνιμα εντός των φορέων αυτών, συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψης τους με ποσοστό επί της σύνταξης που λαμβάνουν. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κλιμακωτά ανάλογα με τη σύνταξη του κάθε περιθαλπόμενου, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του, το όργανο ελέγχου και διαχείρισης των χρημάτων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Αντίθετοι όροι στις συναφθείσες συμβάσεις μεταξύ των δημόσιων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης με τους ασφαλιστικούς φορείς δεν ισχύουν".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου