Πέμπτη 18 Μαΐου 2017

Ορισμός μελών της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 229/16.05.2017)* η υπ' αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.36223/15-05-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές, το κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ

Αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.36223/15-05-2017
Ορισμός μελών της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας
των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές (2017-2022).


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 2 του ν. 2716/1999, «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 96), όπως ισχύει.
2. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύουν.
3. Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015, «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).
4. Το π.δ. 106/2014, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 173), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 73/2015, «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
6. Την αριθ. Α1α/89772/07-12-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 685).
7. Την αριθ. Α1β/Γ.Π. οικ. 3899/19-01-2017 απόφαση, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (Β΄ 94, ΑΔΑ: 6ΠΓΤ465ΦΥΟ-ΣΨΕ).
8. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 33793/05-05-2017 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζονται ως μέλη της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές, οι κάτωθι:

1. ΔΙΚΑΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Χ 428600), Ψυχίατρος, με αναπληρωτή τον ΠΛΟΥΜΠΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Νικολάου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 631739), Ψυχίατρο.
2. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΛΙΚΗ του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Σ 501413), Παιδοψυχίατρος, με αναπληρωτή τον ΓΚΡΙΤΖΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Γρηγορίου (Α.Δ.Τ. ΑΗ 023123) Παιδοψυχίατρο.
3. ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ. ΑΚ 024548), Κοινωνικό Λειτουργό, με αναπληρωτή τον ΒΙΚΕΝΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ευσταθίου (Α.Δ.Τ. Χ 123391), Κοινωνικό Λειτουργό.
4. ΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 613050), Νοσηλεύτρια, με αναπληρώτρια την ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Παντελεήμονα (Α.Δ.Τ. Χ 064618), Νοσηλεύτρια.
5. ΦΙΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Αθανασίου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 114988), Ψυχολόγος, με αναπληρωτή τον ΤΣΑΚΟ ΑΡΓΥΡΙΟ του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ. Χ 713577), Ψυχολόγο.
6. ΜΗΤΡΟΣΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. Ι 219668), Νομικός, με αναπληρωτή τον ΚΟΣΜΑΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Γεράσιμου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 700271), Νομικό.
7. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σταματίου (Α.Δ.Τ. Χ 681291), Νομικός, με αναπληρωτή τον ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟ του Εμμανουήλ (Α.Δ.Τ. ΑΒ 214629), Νομικό.
8. D’ ELIA PAOLO του Ιωσήφ (Α.Δ. Ιταλικής Ταυτότητας ΑU 6806231, αριθμός εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 362492) Εκπρόσωπος του Σωματείου Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», με αναπληρώτριά την ΚΟΚΚΟΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 131009), Εκπρόσωπο του Σωματείου Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ».
9. ΝΟΜΙΔΟΥ ΝΙΚΗ-ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Χ 974983), Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.), με αναπληρώτρια την ΜΠΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 337777), Εκπρόσωπο της Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η ΜΗΤΡΟΣΥΛΗ ΜΑΡΙΑ.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Ευσταθίου (Α.Δ.Τ. ΑΜ 011120, Υπάλληλος στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, με αναπληρώτρια την ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Π 067908), οι οποίες αμφότερες υπηρετούν στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι πενταετής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2017 
Ο Γενικός Γραμματέας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  


____________________________
*Το ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 229/16.05.2017 μπορείτε να διαβάσετε εδώ και εδώ την ανάρτηση της σχετικής πράξης στο πρόγραμμα Διαύγεια.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου