Πέμπτη 22 Ιουλίου 2010

"Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη"


Το σχέδιο νόμου για την υγεία με τίτλο: 
"Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης" και το 

 Άρθρο 9

"Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη"

    Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 
    «4. Σε κάθε Νοσοκομείο συνιστάται «Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη» το οποίο είναι αρμόδιο για την υποδοχή, ενημέρωση, παρακολούθηση διακίνησης, διοικητική υποστήριξη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων και την εν γένει προάσπιση των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών υγείας.
    Κάθε έτος συντάσσεται με επιμέλεια του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη έκθεση πεπραγμένων, που περιέχει στατιστικά στοιχεία για την καταγραφή των θεμάτων που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν, προτάσεις και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την προστασία των δικαιωμάτων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας. 
    Πέραν της λειτουργίας του τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και τις ώρες επισκεπτηρίου, το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη εξυπηρετεί το κοινό και στο πλαίσιο της λειτουργίας του Νοσοκομείου πέραν του τακτικού ωραρίου. Επίσης συνδέεται με τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού τις ημέρες εφημερίας. 
    Το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη υπάγεται άμεσα στον Αναπληρωτή Διοικητή σε νοσοκομεία με οργανικές κλίνες άνω των τετρακοσίων (400), άλλως στον Αντιπρόεδρο. 
    Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Νοσοκομείου συγκροτείται τριμελής επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας του γραφείου που αποτελείται από τον Αναπληρωτή Διοικητή ή Αντιπρόεδρο, κατά τα ανωτέρω, τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, συνεργασίας με το Γραφείο Κίνησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Όπως διαμορφώθηκε το άρθρο 9 του σχεδίου νόμου, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται ο αριθμός και ο τρόπος στελέχωσης των μελών του, παρότι στο ίδιο άρθρο προβλέπονται για το Γραφείο τόσα άλλα...


Εδώ μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την αιτιολογική έκθεση, στην οποία το άρθρο 9 έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

Άρθρο 9
Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη

    Θεσπίζεται «Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη», το οποίο έχει την ευθύνη για την υποδοχή,  ενημέρωση, παρακολούθηση διακίνησης, διοικητική υποστήριξη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων και την εν γένει προάσπιση των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών υγείας. 
     Θεσπίζεται υποχρεωτική κατ΄ έτος σύνταξη με επιμέλεια του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη έκθεσης πεπραγμένων, που θα περιέχει στατιστικά στοιχεία για την καταγραφή των θεμάτων που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν, προτάσεις και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την προστασία των δικαιωμάτων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας. 
    Το Γραφείο αυτό προβλέπεται να λειτουργεί όλες τις ώρες που θα υπάρχει προσέλευση των πολιτών στο νοσοκομείο και υπάγεται άμεσα στον Αναπληρωτή Διοικητή σε νοσοκομεία άνω των 400 οργανικών κλινών, άλλως στον Αντιπρόεδρο.
    Με απόφαση του Δ.Σ. κάθε νοσοκομείου συγκροτείται τριμελής επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας του γραφείου αποτελούμενη από τον Αναπληρωτή Διοικητή ή Αντιπρόεδρο, κατά τα άνω, το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και τη Διευθύνουσα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. 
    Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, διασύνδεσης του με το Γραφείο Κίνησης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η προβλεπόμενη λειτουργία από τον ν.2519/1997 (Φ.Ε.Κ. 165 Α’) των Γραφείων Επικοινωνίας, τα οποία δεν ενεργοποιήθηκαν, ενσωματώνεται στη νέα διάταξη.

Η πρόβλεψη στην αιτιολογική έκθεση περί της ευθύνης του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, για την εν γένει προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών υγείας, μετέπεσε  σε απλή αρμοδιότητα.

Κατά τον ίδιο τρόπο απαλείφθηκε και η  πρόβλεψη της υποχρεωτικής κατ΄έτος σύνταξης έκθεσης πεπραγμένων με επιμέλεια του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη.

Η αναφορά, τέλος, της αιτιολογικής έκθεσης στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 ν. 2519/1997 περί της ενεργοποίησης και ενσωμάτωσης του Γραφείου Επικοινωνίας  ορθώς απαλείφθηκε και με την παράγραφο 6, του άρθρου 32 του σχεδίου η σχετική παράγραφος 4 του άρθρου 1 ν. 2519/1997 καταργήθηκε.


Ολόκληρη την έκθεση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και  το σχέδιο νόμου, όπως τελικά διαμορφώθηκε, μπορείτε να διαβάσετε εδώ  και εδώ θα διαβάσετε  την έκθεση του Τμήματος Νομοτεχνικής Επεξεργασίας επί του εν λόγω σχεδίου νόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου