Πέμπτη 22 Ιουλίου 2010

Το σχέδιο νόμου για την υγεία και την ψυχική υγεία.


Το σχέδιο νόμου για την υγεία με τίτλο: 
"Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης".


Με το άρθρο 21 του σχεδίου με τίτλο: "Διατάξεις για τη Ψυχική Υγεία", αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 ως  εξής: «Στα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Πολυδύναμα Ψυχιατρικά Ιατρεία και Πολυδύναμα Ιατροπαιδαγωγικά Ιατρεία, δύνανται να λειτουργούν τμήματα βραχείας ή μέσης διάρκειας νοσηλείας δυναμικότητας έως 12 κλίνες, καθώς και Κέντρα Παρέμβασης στην Κρίση». 

Όπως περιορίστηκε, εν τέλει, η προβλεπόμενη στην αιτιολογική έκθεση τροποποίηση με το άρθρο 21 του σχεδίου νόμου: α)  της παραγράφου 4 του άρθρου 5 ν. 2716/1999 και, β) η προσθήκη στο τέλος της  τέταρτης παραγράφου του άρθρου 12 του ν. 2716/1999.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την αιτιολογική έκθεση, στην οποία το άρθρο 21 έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

Άρθρο 21
Διατάξεις για την Ψυχική Υγεία
1. Με τη διάταξη αυτή, και στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την προώθηση της αποασυλοποίησης και της κατά το δυνατόν ελαφρότερης μορφής νοσηλείας, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2716/99 αντικαθίσταται ως εξής: «Στα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Πολυδύναμα Ψυχιατρικά Ιατρεία και Πολυδύναμα Ιατροπαιδαγωγικά Ιατρεία, δύνανται να λειτουργούν τμήματα βραχείας ή μέσης διάρκειας νοσηλείας δυναμικότητας έως 12 κλίνες, καθώς και Κέντρα Παρέμβασης στην Κρίση». Σκοπός είναι η άμεση κάλυψη της ανάγκης αλλά όχι η επί μακρόν κλειστή νοσηλεία.
2. Επιταχύνονται σημαντικά οι δράσεις ενίσχυσης της επαγγελματικής ένταξης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, κυρίως μέσω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (ΚοιΣΠΕ), αλλά και μέσω της συνεννόησης με τα συναρμόδια Υπουργεία, για την επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί, έτσι ώστε τα ζητήματα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών να επιλυθούν οριστικά. Στο πλαίσιο αυτό, και για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων, στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 προστίθεται ότι για την ιδιότητα του μέλους του Συνεταιρισμού και μόνο, τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης στους φορείς κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων ή τον ΟΓΑ.


Τι μεσολάβησε; 

Ολόκληρη την έκθεση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και  το σχέδιο νόμου, όπως τελικά διαμορφώθηκε, μπορείτε να διαβάσετε εδώ  και εδώ θα διαβάσετε  την έκθεση του Τμήματος Νομοτεχνικής Επεξεργασίας επί του εν λόγω σχεδίου νόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου