Τρίτη 2 Ιουνίου 2020

Επικαιροποίηση των μέτρων πρόληψης στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας.


Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ34α,β/Γ.Π.οικ.33360/29-05-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, το οποίο υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κύριο Ι. Κωτσιόπουλο, και θέμα «Επικαιροποίηση μέτρων πρόληψης για την προστασία της δημόσιας υγείας και αντιμετώπισης κρουσμάτων ασθενών με κορωνοϊό στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας της χώρας, κατά τη φάση σταδιακής άρσης των περιορισμών.», δημοσιεύτηκαν τα μέτρα πρόληψης στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας για το χρονικό διάστημα της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί λόγω της πανδημίας COVID-19.

Το εν λόγω έγγραφο έχει ως ακολούθως:

 **************
ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση μέτρων πρόληψης για την προστασία της δημόσιας υγείας και αντιμετώπισης κρουσμάτων ασθενών με κορωνοϊό στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας της χώρας, κατά τη φάση σταδιακής άρσης των περιορισμών.

Σχετ: 1. Την με αρ. πρωτ Γ3α,β/Γ.Π.οικ.19678/19-03-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας, περί των μέτρων πρόληψης για την προστασία της δημόσιας υγείας και αντιμετώπισης κρουσμάτων ασθενών με κορωνοϊό στις Μονάδες Ψυχικές Υγείας της Χώρας

2.   Τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και τις εξειδικεύσεις των αρμόδιων υπουργείων για το σχέδιο σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων δημόσιας υγείας.

3.   Τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τα ιδρύματα φιλοξενίας χρονίως πασχόντων.

4.  Το με αριθ. πρωτ. 522/23-4-2020 έγγραφο της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου για την Προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών.
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Αποφασίζεται η άμεση επαναφορά του συνόλου του προσωπικού και ταυτόχρονα συνεχίζεται η απρόσκοπτη τήρηση των ισχυόντων μέτρων πρόληψης και προστασίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας με σκοπό τη συνέχεια της διαφύλαξης τόσο της δημόσιας υγείας και της υγείας των ωφελούμενων που λαμβάνουν υπηρεσίες και φιλοξενούνται στις δομές, όσο και του προσωπικού, δεδομένου ότι σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ «οι χώροι παροχής υπηρεσιών υγείας χρονίως πασχόντων αποτελούν χώρους με υψηλό κίνδυνο μετάδοσης και διασποράς λοίμωξης από νέο κορωνοϊό (Covid-19) και κατά συνέπεια κρίνεται αναγκαία η συστηματική εφαρμογή προφυλάξεων που αποσκοπούν στην έγκαιρη ανίχνευση και αποτροπή διασποράς όχι μόνο του νέου κορωνοϊού SARS-Cov-2 αλλά και άλλων αναπνευστικών παθογόνων συμπεριλαμβανομένου του ιού της γρίπης. Τα μέτρα αυτά αφορούν όχι μόνο τους διαβιούντες στους χώρους αυτούς αλλά και στους επισκέπτες και τους εργαζόμενους».
Συνεχίζουν να ισχύουν όλες οι ενέργειες προστασίας των ενοίκων και του προσωπικού, της πρόληψης, της έκθεσης και αντιμετώπισης κάθε πιθανού ύποπτου συμβάντος, όπως έχουν περιγράφει διεξοδικά και στο σχέδιο δράσης των τριών φάσεων.

Το προσωπικό των δομών θα πρέπει να συνεχίσει να πραγματοποιεί ασκήσεις με μελέτη περίπτωσης τη διαχείριση πιθανού ύποπτου κρούσματος COVID-19, σε τακτική βάση (τουλάχιστον μηνιαία). Συστήνεται να διενεργούνται τόσο προγραμματισμένες όσο και τυχαιοποιημένες δοκιμασίες (randomized trials) πιθανού συμβάντος με σκοπό τη διατήρηση της ετοιμότητας και την αύξηση της αποτελεσματικότητας στην ανταπόκριση του προσωπικού, ειδικά των νοσηλευτικών ομάδων.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση υπόνοιας νόσησης πρώτα γίνεται αξιολόγηση από τον ιατρό της μονάδας και στην συνέχεια επικοινωνία για αναφορά στον ΕΟΔΥ και κατόπιν με το ΕΚΑΒ για διακομιδή σε νοσοκομείο λόγω της ευπάθειας των ενοίκων βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ.


Α. Ένοικοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
Για τα εξαιρετικά ευπαθή άτομα (υψηλός μέσος όρος ηλικίας και ένοικοι με χρόνια υποκείμενα νοσήματα), παραμένει σταθερή η πολιτική μη-μετακίνησης των ενοίκων. Στο πλαίσιο της πρόληψης της έκπτωσης της λειτουργικότητας τους, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα με τη συνδρομή επαγγελματιών των κέντρων ημέρας, ώστε να δομηθεί μία ενεργή καθημερινότητα με πολλαπλά και διαφορετικά αντικείμενα απασχόλησης, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας παράλληλα τον αποκαταστασιακό τους χαρακτήρα.
Β. Λοιποί Ένοικοι χαμηλής λειτουργικότητας
Για τους ενοίκους που δεν αποτελούν ευπαθή άτομα, να ληφθεί μέριμνα για την εξωτερική δραστηριοποίηση τους (περίπατος), με τη συνοδεία προσωπικού, σε ανοιχτούς χώρους και τηρώντας τις ανάλογες προϋποθέσεις (π.χ. μικρές ευέλικτες και ολιγομελείς ομάδες). Η παρουσία του προσωπικού σε έναν περίπατο στην κοινότητα, λειτουργεί αφενός υποστηρικτικά και αφετέρου αποτρέπει τον κίνδυνο έκθεσης από πλημμελή τήρηση κανόνων υγιεινής.
Β1 .Λοιποί Ένοικοι Υψηλής λειτουργικότητας
Για τους ενοίκους που αυτοεξυπηρετούνταν πλήρως και κινούνταν ανεξάρτητα στην κοινότητα, θα πρέπει οι Πολυκλαδικές Θεραπευτικές Ομάδες (ΠΘΟ) των δομών να αξιολογήσουν την αντικειμενική δυνατότητα των ατόμων αυτών να συνεχίζουν να ενεργούν με ασφάλεια κατά τη σταδιακή άρση των γενικών περιοριστικών μέτρων της πολιτείας.
Επίσης θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη και τις παραμέτρους διαβίωσης τους (αν είναι ένοικοι ΠΔ, αν αποτελούν στενούς συγκατοίκους ευπαθών ενοίκων κλπ).
Σε κάθε περίπτωση, παρατίθενται ενδεικτικά οι ακόλουθες οδηγίες για την βαθμιαία εκπαίδευση των ενοίκων στη νέα καθημερινότητα και την ορθή πάγια τήρηση των Μέτρων Ατομικής Προστασίας - ΜΑΠ (γάντια, μάσκες, αντισηπτικά σκευάσματα) ως εξής:
Τις πρώτες 2 εβδομάδες που τα γενικά μέτρα περιορισμού θα αίρονται σταδιακά, οι ένοικοι θα συνεχίσουν να επισκέπτονται όπως και πριν εξωτερικούς χώρους μόνο για περιπάτους, με συνοδεία. Ταυτόχρονα, το διάστημα αυτό θα εκπαιδεύονται (εξατομικευμένα και σε ομάδες) στην ορθή χρήση των Μέτρων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γάντια) στο χώρο των δομών, από το προσωπικό. Τις επόμενες 2 εβδομάδες, θα δραστηριοποιούνται πιο ενεργά στην κοινότητα, επισκεπτόμενοι καταστήματα που λειτουργούν. Σε αυτή την φάση οι ένοικοι θα εκπαιδεύονται στα μέτρα ατομικής υγιεινής και προφύλαξης στην πράξη, από τον επαγγελματία που θα συνοδεύει τον ένοικο στην κοινότητα. Παράλληλα θα αξιολογείται η ασφαλής δυνατότητα και ανταπόκριση του, για το επόμενο διάστημα πλήρους αυτοεξυπηρέτησης. Στην τελική αυτή φάση, των επόμενων 2 κατά σειρά εβδομάδων ο ένοικος αυτοεξυπηρετείται πλέον στην κοινότητα σταδιακά με ασφάλεια και ορθή τήρηση των ΜΑΠ, από τον ίδιο, με επαναξιολόγηση και σταθερή υποστήριξη στην καθημερινότητα αυτή που επιβάλλει ατομική υπευθυνότητα. Η παραπάνω τακτική θα πρέπει να ακολουθείται μόνο όταν είναι απόλυτα σύμφωνη με τη μη έκθεση τρίτων και ευπαθών ενοίκων σε κίνδυνο και θα συντονίζεται με την κατάσταση που θα επικρατεί στη χώρα, με επίδειξη άμεσων αντανακλαστικών σε περίπτωση κινδύνων, επιδημικής έξαρσης κλπ. Ο ανωτέρω χρονικός προσδιορισμός είναι ενδεικτικός και η τελική απόφαση επαφίεται στις Πολυκλαδικές Θεραπευτικές Ομάδες οι οποίες κρίνουν κατά περίπτωση.
Οδηγίες αναφορικά με την διενέργεια εκδρομών θα εκδοθούν προσεχώς. Συνεπώς, οι εκδρομές αναστέλλονται έως την έκδοση των σχετικών οδηγιών.
Με την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου και στις περιπτώσεις που προκρίνεται από την ΠΘΟ ως απαραίτητη (θεραπευτικά, υποστηρικτικά, κοινωνικά, για άλλους πρακτικούς λόγους) επιτρέπεται η επίσκεψη κοινωνικού χαρακτήρα από οικείους των ενοίκων στις στεγαστικές μονάδες. Η εν λόγω επίσκεψη θα λαμβάνει χώρα κατόπιν σχετικού αιτήματος, τηρώντας όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας και πρόληψης και αποφεύγοντας την ταυτόχρονη παρουσία πολλών επισκεπτών. Με τους ίδιους όρους επιτρέπονται και οι επισκέψεις των ενοίκων σε σπίτια οικείων καθώς και οι ολιγοήμερες άδειες.
     4.                 Ένταξη νέων ενοίκων
Α) στην περίπτωση που ο ψυχικά ασθενής νοσηλεύεται σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, Ψυχιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείο, Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου κ.α., η θεραπευτική μονάδα του φορέα, μεριμνά για την διενέργεια σχετικού διαγνωστικού τεστ στον εν λόγω ασθενή πριν την εκκίνηση της διαδικασίας προετοιμασίας του ασθενή καθώς και νέου διαγνωστικού τεστ την προηγούμενη μέρα της οριστικής μετάβασης του ασθενή στη δομή ψυχικής υγείας.
Β) στην περίπτωση που ο ψυχικά ασθενής διαμένει στην κοινότητα, τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας του φορέα υποδοχής θα πρέπει τηρώντας όλα τα μέτρα προφύλαξης που έχουν καθοριστεί από τον ΕΟΔΥ, να φροντίσουν ώστε να πραγματοποιηθεί σχετικό διαγνωστικό τεστ σε δημόσια μονάδα υγείας κατά την πρώτη τους επίσκεψη στην οικία του ασθενή. Θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία προσαρμογής και θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό διαγνωστικό τεστ σε δημόσια μονάδα υγείας την προηγούμενη μέρα της οριστικής του μετάβασης στη δομή ψυχικής υγείας. Σε περίπτωση που η διενέργεια του διαγνωστικού τεστ δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί σε δημόσια μονάδα υγείας, τότε το σχετικό κόστος θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της μονάδας ψυχικής υγείας και θα κριθεί ως επιλέξιμη δαπάνη κατά τον έλεγχο των ετήσιων απολογιστικών της στοιχείων.
Συστήνεται η αποφυγή της επίσκεψης, κυρίως ευπαθών στην υγεία ενοίκων, σε τακτικά ιατρεία γενικών νοσοκομείων και διαγνωστικά κέντρα για τη διενέργεια απλών προληπτικών εξετάσεων (π.χ. αιματολογικών). Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η συνεργασία με εργαστήρια και μικροβιολόγους της κοινότητας με σκοπό την εξασφάλιση της δυνατότητας επίσκεψης στο χώρο της δομής (τηρώντας αυστηρά τα απαραίτητα μέτρα επισκεπτών), ειδικά για τους ευπαθείς ενοίκους, σε τακτική και έκτακτη περίσταση
Στην ίδια βάση, δεδομένου ότι το επόμενο διάστημα θα επαναλειτουργήσουν σταδιακά και τα ιδιωτικά ιατρεία της κοινότητας, εξακολουθεί να ισχύει η σύσταση για αποφυγή επίσκεψης σε αυτά, για δευτερογενείς ιατρικούς και αποκαταστασιακούς λόγους (π.χ. αισθητική οδοντιατρική, αφαίρεση σπίλων κλπ) όλων των ενοίκων.
Δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει η επαναλειτουργία των κομμωτηρίων και των κέντρων αισθητικής, πρέπει να αποφευχθεί η επίσκεψη σε αυτά από ευπαθείς ενοίκους. Συστήνεται η συνεργασία και επίσκεψη επαγγελματία κομμωτή στο χώρο της δομής, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
Ομοίως, για τους ευπαθείς ενοίκους οι αγορές και οι προμήθειες για την κάλυψη σε είδη ρουχισμού και υπόδησης θα πρέπει να καλύπτονται σε αυτή τη φάση από το προσωπικό (π.χ. πρόσωπα αναφοράς).
Σχετικά με την ανάγκη υποδοχής και εισόδου εξωτερικών συνεργατών, συνεργείων συντήρησης, catering, προμηθευτών, τεχνικών στις στεγαστικές δομές πρέπει να τηρούνται τα πρωτόκολλα προστασίας για τους εξωτερικούς επισκέπτες.

ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ & ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1.     Άμεση επαναφορά του συνόλου του προσωπικού.

2. Πραγματοποίηση δια ζώσης ατομικών υποστηρικτικών συνεδριών για τους ωφελούμενους των μονάδων, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής (αντισηπτικά, σταθερός αερισμός των χώρων), ατομικής προστασίας (μάσκες) και φυσικών αποστάσεων (<->2μ).

3.    Σύσταση και λειτουργία ολιγομελών θεραπευτικών ομάδων (έως 5 ατόμων μετά την 1η Ιουνίου, και εφόσον:

α) Έχει τεκμηριωθεί η ανάγκη σύστασης τους για θεραπευτικούς λόγους από τις διεπιστημονικές ομάδες των μονάδων.

β) Τηρείται η απαραίτητη χωροταξικά αναλογία ατόμων ανά τετραγωνικά στο χώρο υλοποίησης της ομάδας (τουλάχιστον 20-25τμ/5 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του συντονιστή).

4.  Στήριξη της τηλεφωνικής γραμμής (10306) ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των πολιτών που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας

5.   Υποστήριξη των στεγαστικών δομών της περιοχής ευθύνης τους, μετά από σχετικό αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου, λόγω των αυξημένων αναγκών που έχουν προκόψει.ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

1.     Τα ψυχιατρικά τμήματα γενικών ή ψυχιατρικών νοσοκομείων θα πρέπει να προβαίνουν στην τακτική αξιολόγηση της αναγκαιότητας συνέχισης της ακούσιας νοσηλείας των νοσηλευομένων και όποτε κρίνεται ενδεδειγμένο, τηρουμένων των μέτρων προφύλαξης και ελέγχου για κορωνοϊό, στη χορήγηση εξιτηρίου ή και στην παραπομπή τους σε κοινοτικές μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

2.    Τηρουμένων των μέτρων προφύλαξης, να προγραμματιστεί η καθημερινή πρόσβαση σε ανοικτούς χώρους των νοσηλευομένων στις μονάδες αυτές.

3.    Το πλαίσιο διενέργειας επισκέψεων από τους οικείους των νοσηλευόμενων, των αδειών, και των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης, καθορίζονται αφενός από τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην υποενότητα των στεγαστικών δομών και αφετέρου από την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα. Παράλληλα, θα πρέπει να διευκολύνεται η επικοινωνία των νοσηλευομένων μέσω των κινητών τηλεφώνων με τα συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα, καθώς και η πρόσβαση στο internet.

4.    Στις περιπτώσεις που νοσηλευόμενοι με προβλήματα ψυχικής υγείας τίθενται σε καραντίνα ως ύποπτα κρούσματα θα πρέπει να διασφαλίζεται η παροχή επικοινωνίας και υποστήριξης από το προσωπικό της μονάδας σε τακτά χρονικά διαστήματα.
5.    Στις περιπτώσεις ασθενών μακράς παραμονής που διαβιούν σε ενδονοσοκομειακές μονάδες των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, ισχύουν αναφορικά με τις μετακινήσεις τους οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στην ενότητα των στεγαστικών δομών.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣΙ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ


_____________
Εδώ μπορείτε να βρείτε το ανωτέρω έγγραφο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου