Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Άνοιξε ο δρόμος για την είσοδο της Εκκλησίας (και) στο χώρο της ψυχικής υγείας;

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας φαίνεται πως συνεχίζει απτόητη τις πελατειακές σχέσεις και την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων.

Θυμίζουμε ότι με την έκδοση της υπ’ αριθμόν Γ3α,β/Γ.Π.οικ.65047/13-10-2020 (ΦΕΚ Β’ 4704/23-10-2020) υπουργικής απόφασης, ανατέθηκε στις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές να διαχειριστούν ανεξέλεγκτα τη «συνέχισης της ακούσιας νοσηλείας», χωρίς ταυτόχρονα να διασφαλίζονται θεμελιώδη δικαιώματα των ψυχικά ασθενών.

Μετά τις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, λοιπόν, σειρά πήρε η Εκκλησία της Ελλάδος και η ικανοποίηση του διακαούς πόθου - αιτήματος της να αναλάβει την ανάπτυξη μονάδων ψυχικής υγείας (Οικοτροφεία, Ξενώνες κ.λ.π.). Από τη σκοπιά αυτή εξηγείται και η έντονη παρουσία και συμμετοχή Μητροπολιτών κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα σε εκδηλώσεις φορέων, που υλοποιούν το πρόγραμμα "Ψυχαργώς", σχετικές με ζητήματα ψυχικής υγείας.

Στην πρόσφατη υπουργική απόφαση με στοιχεία Γ3α,β/Γ.Π.οικ.10858/19-02-2021 (ΦΕΚ Β’ 705/23-02-2021), η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την ΥΑ Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18-08-2017 (ΦΕΚ Β’ 2932/25-08-2017), διαφαίνεται πως το αίτημα της Εκκλησίας (Ν.Π.Δ.Δ.) δρομολογήθηκε, εισάγοντας τη δυνατότητα της σύμπραξης «με φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα είτε ως κοινοπραξία είτε ως ενιαίο φορέα». 

Ταυτόχρονα, η αδιαφάνεια των αξιολογήσεων των σχετικών φακέλων θεωρείται δεδομένη, αφού τα 2/3 των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης των φακέλων συμμετοχής αλλά και της Επιτροπής Ενστάσεων θα απαρτίζεται από εκπρόσωπους της Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του ΚΕ.Σ.Υ.

Προστέθηκε, επίσης, η «παραχώρηση ακινήτου για τη στέγαση της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, δίχως απαίτηση για αντίστοιχη αποζημίωση ή επιχορήγηση», η οποία μοριοδοτείται, μάλιστα, με 20 μόρια. Ποιος άλλος λ.χ. ιδιώτης, εκτός από την Εκκλησία, θα διέθετε «δωρεάν και χωρίς αποζημίωση» το ακίνητό του;

Στη μοριοδότηση, επίσης, προκύπτει το εξής, φαινομενικά, παράλογο, το οποίο όμως αναδίδει "οσμή λιβανιού". Η δωρεάν παραχώρηση ακινήτου, η οποία αντιστοιχεί σε ετήσια δαπάνη ύψους ποσού 50.000,00 ευρώ περίπου, μοριοδοτείται με 20 μονάδες, ενώ η διάθεση του 50% του προσωπικού, που αντιστοιχεί σε δαπάνη περίπου 200.000,00 ευρώ, μοριοδοτείται με 10 μονάδες. 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι για μια ακόμη φορά αποκαλύπτεται από το περιεχόμενο της ΥΑ, ο τρόπος με τον οποίο η πολιτική ηγεσία αντιμετωπίζει τους ψυχικά ασθενείς, προς όφελος των οποίων, υποτίθεται, πως λειτουργούν οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας’ με την εν λόγω ΥΑ καταργήθηκε από τα κριτήρια αξιολόγησης των μονάδων, εκτός άλλων, το κριτήριο που αφορά «την ικανοποίηση των ληπτών των υπηρεσιών».

Κατωτέρω αναφέρονται ενδεικτικά οι τροποποιήσεις που εισάγει η ανωτέρω υπουργική απόφαση στην με τα στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18-08-2017 (ΦΕΚ Β’ 2932/25-08-2017) ΥΑ:

  • Στη διαγωνιστική διαδικασία ανάληψης Μονάδων Ψυχικής Υγείας εισάγει τη συμμετοχή με «σύμπραξη φυσικών ή/και νομικών προσώπων είτε ως κοινοπραξία είτε ως ενιαίος φορέας, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη σύμπραξης.». 
  • Ανοίγει «παράθυρο», εισάγοντας τον όρο «Εξαιρετικές περιπτώσεις», ώστε, κατά περίπτωση, να τίθενται «επιπλέον κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολόγησης.».
  • Κατά παράβαση του ν. 4412/2016 η εν λόγω ΥΑ δεν προβλέπει τον ορισμό εκπροσώπου της κοινοπραξίας. 
  • Στα χαρακτηριστικά των προϋποθέσεων που πρέπει να έχει το νομικό πρόσωπο, καταργεί το «ιστορικό» των δράσεων του φορέα και το αντικαθιστά με τον όρο «περιγραφή» των δράσεων του φορέα.
  • Για την επιλογή του Επιστημονικά Υπευθύνου στις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας και τα Κέντρα Ημέρας αποκλείεται η ειδικότητα του παιδοψυχιάτρου, ενώ από τον ψυχολόγο αφαιρείται η «ειδίκευση στην κλινική ψυχολογία». Οι ειδικότητες του Επιστημονικά Υπευθύνου περιορίζονται σε ψυχίατρο και ψυχολόγο. Παράλληλα περιορίζει τη χρονική διάρκεια εργασιακής εμπειρίας σε δυο χρόνια, έναντι των τριών που προέβλεπε η τροποποιούμενη υπουργική απόφαση.
  • Στην Επιτροπή Αξιολόγησης, αλλά και στην Επιτροπή Ενστάσεων, καταργήθηκε το ένα μέλος που προβλεπόταν να είναι εκπρόσωπος του Συντονιστικού Οργάνου των Πε.Δι.Το.ΨΥ., (ή εκπρόσωπος των Τ.Ε.Ψ.Υ.), και απαρτίζεται πλέον από δυο εκπροσώπους της Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του ΚΕ.Σ.Υ.. Ήτοι, από την αρχή της διαφάνειας περάσαμε οσονούπω στον πλήρη και αδιαφανή έλεγχο των επιτροπών από την πολιτική ηγεσία.
  • Τέλος, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας SARS - COVID 19 στην ψυχική υγεία του πληθυσμού τη χώρας, προβλέπεται ότι ο Υπουργός Υγείας, με απόφασή του, δύναται να αναθέτει σε ΚΟΙ.Σ.Π.Ε., καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προγράμματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, έρευνας και ανάπτυξης υπηρεσιών συμβουλευτικής και τηλε-συμβουλευτικής.

Κατωτέρω μπορείτε να δείτε την ΥΑ Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18-08-2017 (ΦΕΚ Β’ 2932/25-08-2017), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (επισημαίνονται με κόκκινη γραμματοσειρά) από την ΥΑ Γ3α,β/Γ.Π.οικ.10858/19-02-2021 (ΦΕΚ Β’ 705/23-02-2021):

 

**********************

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 

Άρθρο 1

Έγκριση σκοπιμότητας πολιτικών ψυχικής υγείας

1. Ανά διετία και έως το Σεπτέμβρηιο εκπονείται ή επικαιροποιείται ο σχεδιασμός της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας για τις πολιτικές ψυχικής υγείας σε συνεργασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου και τα Περιφερειακά Διατομεακά Συμβούλια και εκδίδεται η απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού.

Στο ανωτέρω πλαίσιο περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999. καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Για την έκδοση της εν λόγω απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας εκτιμάται η ανάγκη κάλυψης των αναγκών όλου του φάσματος των ψυχικών διαταραχών, καθώς και επιμέρους πληθυσμιακών υποομάδων που απαιτούν διακριτές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, όπως προκύπτουν από τα πληθυσμιακά και επιδημιολογικά δεδομένα της περιοχής ίδρυσης της προτεινόμενης μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες υποδομές, το προσωπικό αυτών και το επίπεδο υπηρεσιών που παρέχουν, σύμφωνα και με τις γενικές αρχές και κατευθύνσεις του άρθρου 1 του ν. 2716/1999 για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1. Η επιλογή των φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που θα αναλάβουν τη λειτουργία Μονάδας Ψυχικής Υγείας πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Στη διαδικασία δύνανται να συμμετέχουν και συμπράξεις, αποτελούμενες από φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. Οι συμπράξεις αυτές δύνανται να οργανώνονται είτε ως κοινοπραξία είτε ως ενιαίος φορέας, υπό τη μορφή αυτοτελούς νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να συμμετέχει στην εκάστοτε διαγωνιστική διαδικασία άπαξ, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης.

2. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέρονται απαραιτήτως με σαφήνεια και πληρότητα τα κάτωθι:

α. Περιγραφή της Μονάδας Ψυχικής Υγείας (τύπος μονάδας, τομέας ψυχικής υγείας,  έδρα μονάδας, ομάδα-στόχος, σύνθεση της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας, δυναμικότητα κ.λπ.).

β. Προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης για την ίδρυση και λειτουργία της Μονάδας Ψυχικής Υγείας

γ. Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης.

δ. Όροι και διαδικασία συμμετοχής.

ε. Διαδικασία αξιολόγησης συμμετοχών: ορισμός των Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερες απαιτήσεις λειτουργίας μίας μονάδας, και κατόπιν αιτιολόγησης, τυχόν επιπλέον των προβλεπόμενων στην παρούσα, κριτήρια αξιολόγησης και ο τρόπος βαθμολόγησης τους.  κριτηρίων αξιολόγησης και του τρόπου βαθμολόγησής τους.

3. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας.

Η οριζόμενη στην πρόσκληση προθεσμία υποβολής συμμετοχών είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

 

Άρθρο 3

Φάκελος συμμετοχής

1. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής, ο οποίος περιλαμβάνει:

α. Σφραγισμένο υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής.

β. Σφραγισμένο υποφάκελο πρότασης για τη λειτουργία Μονάδας Ψυχικής Υγείας.

2. Ο υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει:

α. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης.

β. Προκειμένου για νομικό πρόσωπο, έγγραφα νομιμοποίησης, όπως αυτά θα ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

γ. Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση περί μη δίωξης για κακουργήματα, για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 5 του άρθρου 8 του αρ. 8 παρ. 5 ν. 3528/2007, του νόμου περί ναρκωτικών, της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα και με το ν. 3560/2007, όπως ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεωκοπίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, για τα φυσικά πρόσωπα ή τους νόμιμους εκπροσώπους και τους διαχειριστές των νομικών προσώπων.

δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές των νομικών προσώπων δεν είναι γιατροί ή ψυχολόγοι κλάδου Ε.Σ.Υ. ή επαγγελματίες ψυχικής υγείας που έχουν δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.

ε. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή-εξυγίανση, μη κατάθεσης αίτησης για λύση και μη λύσης του νομικού προσώπου, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

στ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

ζ. Παραστατικό εκπροσώπησης, στην περίπτωση που ο υποψήφιος φορέας επιθυμεί να συμμετέχει στη διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων των συμμετοχών με αντιπρόσωπο του και όχι με το νόμιμο εκπρόσωπο.

Στην περίπτωση της σύμπραξης, σύμφωνα ε την παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποπεριπτώσεων α’ και ζ’ υποβάλλονται από κοινού από τα μέλη της σύμπραξης. Αντίθετα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποπεριπτώσεων β’, γ’, δ’, ε’ και στ’ υποβάλλονται από κάθε μέλος της σύμπραξης αυτοτελώς. Το σύνολο των ως άνω δικαιολογητικών συμμετοχής κατατίθεται εντός του ίδιου σφραγισμένου υποφακέλου.

Συμμετοχές οι οποίες δεν περιλαμβάνουν κάποιο από τα παραπάνω απορρίπτονται τυπικά κατά τον έλεγχο των στοιχείων του υποφακέλου δικαιολογητικών και τυχόν προσφυγές δεν γίνονται αποδεκτές, ακόμα και αν ο συμμετέχων με την προσφυγή του υποβάλει εκ των υστέρων τα εν λόγω δικαιολογητικά.

Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση μη δυνατότητας συμπερίληψης πιστοποιητικού στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής αποκλειστικά και μόνο λόγω καθυστέρησης της έκδοσης του από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές, ο φορέας δύναται να υποβάλει αντ’ αυτού, αντίγραφο της αίτησής του προς την αρμόδια διοικητική αρχή για την χορήγηση του πιστοποιητικού, εφόσον αυτή έχει πρωτοκολληθεί εντός της προθεσμίας υποβολής του υποφακέλου συμμετοχής, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου σχετικά με το περιεχόμενο του πιστοποιητικού, και με την υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού στη συνέχεια, και πάντως πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων συμμετοχής.

Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν προσκομισθεί ή προσκομισθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων συμμετοχής ή το περιεχόμενο του προσκομισθέντος πιστοποιητικού δεν συμπίπτει με το περιεχόμενο της προηγηθείσας υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου, ο φορέας αποκλείεται από τη συγκεκριμένη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

3. Ο υποφάκελος πρότασης για τη λειτουργία Μονάδας Ψυχικής Υγείας περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

α. Προκειμένου για νομικό πρόσωπο, χαρακτηριστικά (προφίλ) και περιγραφή ιστορικό δράσεων του φορέα, με έμφαση στις δράσεις ψυχικής υγείας και που εστιάζει στις κοινωφελείς και εθελοντικές δράσεις του φορέα για την υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων, καθώς και στις δράσεις των μελών της προτεινόμενης θεραπευτικής ομάδας (βιογραφικά σημειώματα). Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, καθώς και βιογραφικά σημειώματα της προτεινόμενης θεραπευτικής ομάδας. και ιδιαίτερα στις δράσεις ψυχικής υγείας. Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, καθώς και βιογραφικά σημειώματα της προτεινόμενης θεραπευτικής ομάδας.

β. Βιογραφικό σημείωμα και άδεια άσκησης επαγγέλματος του προσώπου που πρόκειται να οριστεί Επιστημονικά Υπεύθυνος της προτεινόμενης μονάδας, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος ορίζεται από τις ειδικότητες που απαρτίζουν την πολυκλαδική θεραπευτική πρέπει να διαθέτει εναλλακτικά τα προσόντα των ειδικοτήτων του ιατρού, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας και να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών στη διεύθυνση εξωνοσοκομειακών Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης, ή τουλάχιστον πενταετή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογες Μονάδες.

Ειδικά στις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας (ΚΜΨΥ) και τα Κέντρα Ημέρας, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος πρέπει να είναι ψυχίατρος ή ψυχολόγος. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Κινητής Μονάδας ή Κέντρου Ημέρας πρέπει να διαθέτει διετή εργασιακή εμπειρία σε Κινητή Μονάδα ή Κέντρο Ημέρας παιδοψυχίατρος, και στα Κέντρα Ημέρας (ΚΜΨΥ) ψυχίατρος ή παιδοψυχίατρος ή ψυχολόγος με ειδίκευση στην κλινική ψυχολογία.

Και στις δύο περιπτώσεις, απαιτείται τριετής εργασιακή εμπειρία σε Κινητή Μονάδα ή Κέντρο Ημέρας, ή πενταετής τουλάχιστον κλινική εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε συναφείς κοινοτικές (μη - ιδρυματικές) Μονάδες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του εξωτερικού.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα στην οποία θα αναγράφεται η Τη σύνθεση της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας (αριθμός ανά ειδικότητα), όπως προσδιορίζεται 

Σε περίπτωση που ο φορέας υποβάλει επιπλέον βιογραφικά σημειώματα και άδειες άσκησης επαγγέλματος των βασικών μελών της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας όπως εξειδικεύονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και ότι καθώς και βιογραφικό σημείωμα του διοικητικού υπαλλήλου, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, αυτά συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση. τΤο 1/3 τουλάχιστον του προσωπικού θα διαθέτει οφείλει να έχει αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, ή σε συναφείς κοινοτικές (μη- ιδρυματικές) Μονάδες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του εξωτερικού.

δ. Τη μεθοδολογία επίτευξης των στόχων και το σχέδιο δράσης της Μονάδας Ψυχικής Υγείας (πρόγραμμα λειτουργίας, δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης κ.λπ.), με βάση τα αναφερόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ε. Τον τρόπο λειτουργικής διασύνδεσης με τις ήδη λειτουργούσες Μονάδες Ψυχικής υγείας και τις λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες του Τομέα Ψυχικής Υγείας στον οποίο ανήκει η μονάδα.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα, στην οποία θα αναφέρεται ότι η μονάδα θα λειτουργήσει μέσα στα γεωγραφικά και διοικητικά όρια, όπως προσδιορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ζ. Στην περίπτωση που ο φορέας ή η σύμπραξη προτίθεται να διαθέσει, δίχως σχετική αποζημίωση, ακίνητο για τη στέγαση της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δεσμεύεται για τη συγκεκριμένη παραχώρηση και θα δηλώνει τα στοιχεία της κυριότητας καθώς και τα στοιχεία διεύθυνσης του ακινήτου αυτού.

η. Σε περίπτωση συνεργασίας του Φορέα ή της σύμπραξης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 ανωτέρω, με Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη λειτουργία της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα αναφέρονται τα συνεργαζόμενα μέλη και το πλαίσιο της συνεργασίας, καθώς και η υποχρέωση υποβολής από τον Φορέα ή τη σύμπραξη, υπογεγραμμένου συμφωνητικού συνεργασίας με τον φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, η συνεργασία με Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως άνω περιλαμβάνει τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτου ή/και τη διάθεση τουλάχιστον του 50% του απαιτούμενου προσωπικού για τη λειτουργία της Μονάδας Ψυχικής Υγείας. Στη τελευταία περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του συνεργαζόμενου Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ ότι αναλαμβάνει την κάλυψη, με ίδιες δαπάνες, του μισθολογικού κόστους (αμοιβή και εισφορές) τουλάχιστον στο 50% του προσωπικού που πρόκειται να απασχοληθεί στην προκηρυσσόμενη Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Στην περίπτωση δωρεάν παραχώρησης ακινήτου για τη λειτουργία της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας από συνεργαζόμενο Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωσης από το συνεργαζόμενο Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ που παραχωρεί το ακίνητο χωρίς αποζημίωση, στην οποία θα δεσμεύεται για τη συγκεκριμένη παραχώρηση και θα δηλώνει τα στοιχεία της κυριότητας καθώς και τα στοιχεία διεύθυνσης του ακινήτου αυτού. Σε κάθε περίπτωση, η χρονική διάρκεια τόσο της δωρεάν παραχώρησης του ακινήτου όσο και της ως άνω κάλυψης της δαπάνης του μισθολογικού κόστους από Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ θα πρέπει να προβλέπεται για εύλογο χρονικό διάστημα ως προς το χρόνο λειτουργίας της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, το οποίο θα είναι κατ’ ελάχιστο 10 έτη, και θα δηλώνεται ρητά στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση δε, που για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου ή η κάλυψη της δαπάνης μισθολογικού κόστους, σύμφωνα με τα παραπάνω, προ της λήξης των χρονικού διαστήματος για το οποίο έχει δεσμευθεί το ΝΠΔ ή ο ΟΤΑ, το κόστος διασφάλισης του ακινήτου που θα στεγασθεί η προκηρυσσόμενη Μονάδας Ψυχικής Υγείας καθώς και του προσωπικού της Μονάδας, δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη για επιχορήγηση.

θ. Προκειμένου περί σύμπραξης, υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα ορίζονται δεσμευτικά τα συμπράττοντα μέλη και αναλαμβάνεται δέσμευση για την υποβολή συμφωνητικού συνεργασίας πριν την έκδοση της άδειας ίδρυσης της προκηρυχθείσας Μονάδας Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. Στην περίπτωση σύμπραξης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, υποβάλλεται ενιαία πρόταση για τη λειτουργία Μονάδας Ψυχικής Υγείας, τα δε κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν στην τεχνογνωσία και εμπειρία του Φορέα λαμβάνονται σωρευτικά υπόψη για τα όλα τα συμπράττοντα μέλη.

4. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξειδικεύει με σαφήνεια το περιεχόμενο του φακέλου συμμετοχής.

 

Άρθρο 4

Κριτήρια αξιολόγησης

1. Για την επιλογή του φορέα ή της σύμπραξης που θα αναλάβει τη λειτουργία της προκηρυσσόμενης μονάδας, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια, η βαρύτητα των οποίων ορίζεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος:

α. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία του φορέα στη λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας, και ειδικότερα η τεχνογνωσία και η εμπειρία στο συγκεκριμένο τύπο μονάδας, καθώς και η τεχνογνωσία και εμπειρία των μελών της προτεινόμενης θεραπευτικής ομάδας (βιογραφικά σημειώματα). Στο παρόν πεδίο συνεκτιμάται Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου κριτηρίου, συνεκτιμώνται εξωτερική αξιολόγηση τυχόν υπάρχουσες αξιολογήσεις των μονάδων ή των δράσεων ψυχικής υγείας των υποψήφιων φορέων του φορέα, από εθνικά ή διεθνή όργανα, ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προστασία των δικαιωμάτων, την ικανοποίηση των ληπτών των υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα των σχετικών παρεμβάσεων από αρμόδια εθνικά ή διεθνή όργανα, στη βάση διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιητικών ποιότητας.

β. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία του προτεινόμενου Επιστημονικά Υπεύθυνου.

γ. Η τεχνογνωσία και εμπειρία των μελών της προτεινόμενης θεραπευτικής ομάδας που πρόκειται να στελεχώσει την μονάδα, και ιδιαίτερα τα προσόντα των ειδικοτήτων του ψυχιάτρου, παιδοψυχίατρου, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εργοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή, νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας, καθώς και πρόσθετων ειδικοτήτων ανάλογα με τον τύπο της Μονάδας Ψυχικής Υγείας.

γ. Η μεθοδολογία επίτευξης των στόχων και το σχέδιο δράσης της Μονάδας Ψυχικής Υγείας (προτεινόμενη επιστημονική μεθοδολογία για την υλοποίηση του έργου, πρόγραμμα λειτουργίας, στόχοι, δραστηριότητες για την ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών, κ.λπ.), σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συνεκτιμάται ο βαθμός λειτουργικής διασύνδεσης με τις ήδη λειτουργούσες Μονάδες Ψυχικής Υγείας και τις λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες του οικείου Τομέα Ψυχικής Υγείας καθώς και η περιγραφή του επιδιωκόμενου οφέλους της προτεινόμενης δράσης με μετρήσιμους δείκτες.

δ. Η παραχώρηση ακινήτου για τη στέγαση της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, δίχως απαίτηση για αντίστοιχη αποζημίωση ή επιχορήγηση.

ε. Η πρόθεση του φορέα ή της σύμπραξης, είτε αυτοτελώς είτε μέσω συνεργασίας με Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ, σύμφωνα με την περ. η’ της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας, να καλύπτει, με ίδιες δαπάνες και δίχως σχετική επιχορήγηση, το μισθολογικό κόστος (αμοιβή και εισφορές) για τουλάχιστον το 50% του προσωπικού που πρόκειται να απασχοληθεί στην προκηρυσσόμενη Μονάδα Ψυχικής Υγείας, όπως η πρόθεση αυτή προκύπτει από την υπεύθυνη δήλωση της περ. η’ της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας.

2. Τα ως άνω κριτήρια μοριοδοτούνται ως ακολούθως:

 

1

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

30

Τεχνογνωσία και εμπειρία του φορέα στη λειτουργία Μονάδων ψυχικής Υγείας

5

Τεχνογνωσία και εμπειρία του φορέα στο συγκεκριμένο τύπο Μονάδας

5

Τεχνογνωσία και εμπειρία των βασικών μελών της προτεινόμενης θεραπευτικής ομάδας ήτοι του ιατρικού προσωπικού, των ειδικοτήτων του ψυχολόγου, του κοινωνικού λειτουργού, του εργοθεραπευτή και του λογοθεραπευτή ( όπου προβλέπεται η εν λόγω ειδικότητα στην σύνθεση της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας)

20

2

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

20

Βαθμός Πτυχίου

4

Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών

5

Ξένες γλώσσες - Η/Υ

1

Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) χρόνων στη διεύθυνση Μονάδων ψυχικής Υγείας ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης ή τουλάχιστον πενταετή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογες Μονάδες.

Βαθμός (2,5) για δύο έτη στην διεύθυνση ή πέντε έτη εργασίας

Βαθμός (5) για τρία έτη στην διεύθυνση ή έξι έως επτά έτη εργασίας

Βαθμός (7,5) για τέσσερα έτη στη διεύθυνση ή επτά έως δέκα έτη εργασίας

Βαθμός (10) για πέντε έτη και άνω στη διεύθυνση ή άνω των δέκα ετών εργασία

10

3

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΑΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

50

Μεθοδολογία επίτευξης των στόχων και του σχεδίου δράσης βάσει των κριτηρίων ποιότητας (πρόγραμμα λειτουργίας, στόχοι και δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης, επιστημονική μεθοδολογία που εφαρμόζεται κατά την παροχή υπηρεσιών προτεινόμενη Μονάδα, δείκτες μέτρησης οφέλους, δ κλπ)

10

Λειτουργική διασύνδεση της συγκεκριμένης μονάδας με τις ήδη λειτουργούσες Μονάδες ψυχικής Υγείας του οικείου Τομέα ψυχικής Υγείας και τις λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες του Τομέα ψυχικής Υγείας στον οποίο ανήκει η μονάδα.

5

Δράσεις αγωγής κοινότητας και μεθοδολογία ευαισθητοποίησης.

5

Δωρεάν παραχώρηση ακινήτου

20

Κάλυψη του μισθολογικού κόστους για τουλάχιστον 50% του προσωπικού

10

 

ΣΥΝΟΛΟ

100

 3. Στην περίπτωση των συμπράξεων, η πρόταση αξιολογείται ενιαία».

 

Άρθρο 5

Επιτροπή αξιολόγησης των φακέλων συμμετοχής

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των φακέλων συμμετοχής των υποψήφιων φορέων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης και απαρτίζεται από έναν δυο εκπρόσώπους της Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του ΚΕ.Σ.Υ., ένας εκ των οποίων ο οποίος και ασκεί καθήκοντα Προέδρου, έναν εκπρόσωπο του Συντονιστικού Οργάνου των Πε.Δι.Το.ΨΥ., και έως τη συγκρότηση του ως άνω οργάνου από έναν εκπρόσωπο των Τ.Ε.Ψ.Υ. της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας ή της Επικράτειας, ορισθέντα μετά από κλήρωση, η οποία διενεργείται στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, και ένα μέλος με εμπειρία στην ψυχική υγεία, που ορίζεται από τον υπουργό.

2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποσφραγίζει αρχικά τους υποφακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής και προβαίνει στον προσήκοντα έλεγχο αυτών.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται αφενός οι υποψήφιοι φορείς των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν επαρκή, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγιναν δεκτά, και αφετέρου οι υποψήφιοι φορείς των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής απορρίφθηκαν, με σαφή αιτιολογία αναφορικά με τους λόγους απόρριψης.

Οι υποφάκελοι πρότασης των φορέων εκείνων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν απορριπτέα με την ως άνω διαδικασία, επιστρέφονται σε αυτούς σφραγισμένοι.

3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, εν συνεχεία, αποσφραγίζει τους υποφακέλους των προτάσεων και προβαίνει σε αξιολόγηση και βαθμολόγηση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στην ποσοτικοποίηση των κριτηρίων του άρθρου 4.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναφέρεται αφενός αναλυτικά η βαθμολόγηση κάθε υποψήφιου φορέα ανά κριτήριο, και αφετέρου ο φορέας που επιλέγεται βάσει της βαθμολόγησης για την ανάληψη της λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας. Το πρακτικό υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας εντός τριάντα είκοσι (30) ημερών από την αποσφράγιση των φακέλων και η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας. Η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης αναφορικά με την επιλογή του φορέα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

4. Κατά της ως άνω απόφασης, οι έχοντες έννομο συμφέρον, μπορούν να ασκήσουν γραπτή ένσταση μέσα σε προθεσμία πέντε τριών (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της δημοσιοποίησης κατά τα ανωτέρω.

Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας εντός δεκαπέντε δέκα (15) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης και απαρτίζεται από δυο έναν εκπρόσωπους της Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του ΚΕ.Σ.Υ., ένας εκ των οποίων ο οποίος και ασκεί καθήκοντα Προέδρου, έναν εκπρόσωπο του Συντονιστικού Οργάνου των Πε.Δι.Το.ΨΥ., και έως τη συγκρότηση του ως άνω οργάνου από έναν εκπρόσωπο των Τ.Ε.Ψ.Υ. της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας ή της Επικράτειας, ορισθέντα μετά από κλήρωση, η οποία διενεργείται στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, και έναν εκπρόσωπο ένα μέλος με εμπειρία στην ψυχική υγεία, που ορίζεται από τον Υπουργό. Τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων είναι διαφορετικά από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Ενστάσεων είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης.

5. Η διαδικασία της αξιολόγησης ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε δέκα (15) ημερών από τη λήξη της διαδικασίας προθεσμίας κατάθεσης των ενστάσεων με την ανάρτηση στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας τελικού πίνακα, μετά την έκδοση των αποφάσεων επί των ενστάσεων.

 

Άρθρο 6

Έκδοση απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης Μονάδας Ψυχικής Υγείας

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, ο Υπουργός Υγείας εκδίδει την απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη της μονάδας, η οποία κοινοποιείται στο φορέα που έχει επιλεγεί και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

2. Μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας, ο φορέας που έχει επιλεγεί υποβάλλει φάκελο στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας με τα δικαιολογητικά όπως προβλέπονται στο επόμενο άρθρο. Ο Υπουργός Υγείας, μετά την εξέταση των υποβληθέντων δικαιολογητικών από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, εκδίδει την άδεια ίδρυσης της προβλεφθείσας Μονάδας Ψυχικής Υγείας.

3. Στην περίπτωση που μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας ο φορέας υποβάλλει στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας θετική γνωμοδότηση ελέγχου των κτηριακών εγκαταστάσεων της μονάδας αλλά και του τεχνικού εξοπλισμού από αρμόδιο μηχανικό της παρ. 1 του άρθρου 10 της παρούσης, ο Υπουργός Υγείας, μετά την εξέταση του συνόλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, εκδίδει την απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της προβλεφθείσας Μονάδας Ψυχικής Υγείας.

 

Άρθρο 7

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης

Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης απαιτείται:

1. Η υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο φορέα στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Επιστημονικά Υπεύθυνου, που προτάθηκε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ότι αποδέχεται τον ορισμό του στη θέση αυτή.

Η μεταβολή του προσώπου του Επιστημονικά Υπεύθυνου που προτάθηκε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, τελεί σε κάθε περίπτωση υπό την προϋπόθεση έγκρισης της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ώστε να διασφαλίζεται η επιλογή επαγγελματία με ανάλογη τεχνογνωσία και εμπειρία. Σε περίπτωση που η Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας δεν εγκρίνει την μεταβολή αυτή και ο φορέας δε συμμορφωθεί σχετικά, ο Υπουργός Υγείας, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, προβαίνει σε τροποποίηση της απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και η ανάπτυξη της μονάδας ανατίθεται στους επόμενους επιλαχόντες φορείς της προηγηθείσας διαδικασίας αξιολόγησης κατά τη σειρά κατάταξης τους και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, προβαίνει στην διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α΄.

3. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα, όπου αναφέρεται ονομαστικά το σύνολο του προσωπικού που θα απασχοληθεί στη μονάδα.

4. Υπεύθυνες δηλώσεις των βασικών μελών της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας, σύμφωνα με την περίπτωση γ του άρθρου 4 της παρούσας.

Μεταβολές μελών του προσωπικού και ειδικότερα των μελών που αναφέρονται στην περιπτ. γ΄ του άρθρου 4 τελούν σε κάθε περίπτωση υπό την προϋπόθεση έγκρισης της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, όπως αυτή προτάθηκε και αξιολογήθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας δεν εγκρίνει κάποια μεταβολή και ο φορέας δε συμμορφωθεί σχετικά, ο Υπουργός Υγείας, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, προβαίνει σε τροποποίηση της απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και η ανάπτυξη της μονάδας ανατίθεται στους επόμενους επιλαχόντες φορείς της προηγηθείσας διαδικασίας αξιολόγησης κατά τη σειρά κατάταξης τους και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, προβαίνει στην διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α΄.

5. Άδειες άσκησης επαγγέλματος, άδειες χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας και πιστοποιητικά εγγραφής στους οικείους Ιατρικούς Συλλόγους του ιατρικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στη μονάδα.

Για το λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό, υποβάλλεται η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

6. Στην περίπτωση νομικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν προκύψει μεταβολές/τροποποιήσεις του καταστατικού του και των νόμιμων εκπροσώπων/διαχειριστών αυτού, άλλως υποβολή όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν αυτές.

7. Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση περί μη δίωξης για κακουργήματα, για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερία, για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 8 παρ. 5 ν. 3528/2007, του νόμου περί ναρκωτικών, της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα και με το ν. 3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεωκοπίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, για τα φυσικά πρόσωπα ή τους νόμιμους εκπροσώπους και τους διαχειριστές.

8. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή-εξυγίανση, μη κατάθεσης αίτησης για λύση και μη λύσης του νομικού προσώπου, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

9. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

10. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ορίζεται σχετικά με το κτήριο στο οποίο θα λειτουργήσει η μονάδα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τον προσδιορισμό της περιοχής (π.χ. Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος) σύμφωνα με την πρόσκληση και τη συμμόρφωση με τις απαιτούμενες κτιριακές προδιαγραφές. Στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση θα επισυνάπτονται οι τίτλοι κυριότητας του ακινήτου.

 

Άρθρο 8

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Ψυχικής Υγείας

1. Εντός δύο μηνών από την χορήγηση της άδειας ίδρυσης, ο φορέας οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.

Εντός δέκα (10) ημερών από τη χορήγηση θετικής γνωμοδότησης για τις κτηριακές και λοιπές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας, ο ενδιαφερόμενος φορέας οφείλει να καταθέσει αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, η οποία διενεργεί τον έλεγχο αυτών.

2. Στις περιπτώσεις που εντός έτους δεν έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 9 δικαιολογητικά, ο φορέας καλείται να αιτιολογήσει την σημειωθείσα καθυστέρηση και να ολοκληρώσει την προβλεφθείσα διαδικασία εντός διμήνου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Υπουργός Υγείας μετά από εισήγηση της ως άνω Διεύθυνσης προβαίνει σε τροποποίηση της απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και σε ανάκληση της άδειας ίδρυσης, και η ανάπτυξη της μονάδας ανατίθεται στους επόμενους επιλαχόντες φορείς της προηγηθείσας διαδικασίας αξιολόγησης κατά τη σειρά κατάταξής τους ή, στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, προβαίνει στην διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α. Η μονάδα δεν διακόπτει τη λειτουργία της, εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης σε νέο φορέα.

3. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των κτηριακών εγκαταστάσεων ως κατωτέρω από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, ο Υπουργός Υγείας εκδίδει την άδεια λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας, στην οποία αναγράφονται ρητώς:

α. Ο ακριβής ορισμός της Μονάδας Ψυχικής Υγείας.

β. Οι συγκεκριμένοι στόχοι της μονάδας, όπως αυτοί καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, την Απόφαση Έγκρισης Σκοπιμότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και την υποβληθείσα πρόταση.

γ. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της Μονάδας Ψυχικής Υγείας και η σύνθεση και ο αριθμός του προσωπικού.

δ. Ο αριθμός των ωφελούμενων που εξυπηρετεί η Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή ο πληθυσμός-στόχος για τα Κέντρα Ημέρας, η έδρα και η περιοχή ευθύνης.

ε. Οι πηγές χρηματοδότησης της μονάδας.

4. Έγκριση μεταβολών στην άδεια λειτουργίας των μονάδων που αφορούν στον αριθμό του προσωπικού και το εύρος των υπηρεσιών και επιφέρουν πρόσθετη δαπάνη ή που αφορούν στο είδος της μονάδας, προϋποθέτουν υποβολή τεκμηριωμένης έκθεσης από τον φορέα στην αρμόδια διεύθυνση, στην οποία λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 1, η δαπάνη που επιφέρουν οι μεταβολές και οι διαθέσιμοι πόροι. Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας κάθε τρίμηνο προβαίνει σε αξιολόγηση των αιτημάτων που έχουν επαρκή πρόταση και τεκμηρίωση και εισηγείται στον Υπουργό σχετικά με την έγκριση ή μη των μεταβολών.

 

Άρθρο 9

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτείται:

1. Η υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο φορέα στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας.

2. Θετική γνωμοδότηση ελέγχου των κτηριακών εγκαταστάσεων της μονάδας καθώς και του τεχνικού εξοπλισμού από αρμόδιο μηχανικό της παρ. 1 του επόμενου άρθρου.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει επέλθει καμία διαφοροποίηση στα στοιχεία που δηλώθηκαν και τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε περίπτωση διαφοροποιήσεων, τροποποιήσεων και μεταβολών κατατίθενται εκ νέου τα σχετικά έγγραφα. Ειδικότερα όσον αφορά στις μεταβολές μελών του προσωπικού, αυτές επιτρέπονται σε περίπτωση σχετικού αιτήματος του εργαζομένου ή κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του Επιστημονικά Υπεύθυνου της μονάδας, και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 7 της παρούσας.

 

Άρθρο 10

Έλεγχος των κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού

1. Ο έλεγχος των κτηριακών εγκαταστάσεων όλων των μονάδων αλλά και του τεχνικού εξοπλισμού, αυτός πραγματοποιείται από ένα Μηχανικό ή άλλο Τεχνικό της Τεχνικής Υπηρεσίας της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Π.Ε.) ή του Νοσοκομείου του ΕΣΥ, το οποίο βρίσκεται πλησιέστερα στη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

Για το λόγο αυτό, υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας κατ' έτος κατάλογος, ο οποίος περιέχει το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου και ο οποίος συντάσσεται με ευθύνη της κάθε Υ.ΠΕ. Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιείται επίσης από μηχανικό της οικείας Περιφέρειας ή του οικείου Δήμου.

2. Στις περιπτώσεις που υποβληθεί αρνητική γνωμοδότηση λόγω διαπίστωσης ελλείψεων ή αποκλίσεων από τις προδιαγραφές που αναφέρονται στις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις για την κτηριακή υποδομή και τον τεχνικό εξοπλισμό των αντιστοίχων μονάδων, ο φορέας που έχει υποβάλει την αίτηση οφείλει εντός διμήνου από την κοινοποίηση της γνωμοδότησης να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις - συμπληρώσεις και να ενημερώσει εγγράφως τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

3. Εντός μηνός από την υποβολή της έγγραφης ενημέρωσης της προηγούμενης παραγράφου, διενεργείται επανέλεγχος από κάποιο από τα πρόσωπα της παρ. 1 ως προς τη συμμόρφωση του φορέα στις παρατηρήσεις της πρώτης γνωμοδότησης. Εάν διαπιστωθεί έλλειψη συμμόρφωσης, ο Υπουργός Υγείας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης, προβαίνει στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας, και αναθέτει την μονάδα στους επόμενους επιλαχόντες φορείς της προηγηθείσας διαδικασίας αξιολόγησης κατά τη σειρά κατάταξης τους ή, στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, προβαίνει στην διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α΄.

 

Άρθρο 11

Υποχρεώσεις του φορέα μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας

1. Ο φορέας οφείλει να πληροί καθ' όλη την περίοδο λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας τις προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας λειτουργίας (άρθρο 9 της παρούσας). Για οποιαδήποτε αλλαγή, οφείλει να ενημερώνει τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας εκ των προτέρων ή άμεσα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι τυχόν αλλαγές προϋποθέτουν την έγκριση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας εντός μηνός.

2. Ο φορέας οφείλει να λειτουργεί τη μονάδα για διάρκεια τουλάχιστον τεσσάρων ετών από την χορήγηση της άδειας λειτουργίας με το ίδιο προσωπικό. Μεταβολές μελών του προσωπικού επιτρέπονται σε περίπτωση σχετικού αιτήματος του εργαζομένου ή κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του Επιστημονικά Υπεύθυνου της μονάδας, και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 7 της παρούσας.

3. Για οποιαδήποτε αλλαγή των ρητώς αναγραφομένων όρων στην άδεια λειτουργίας (παρ. 3 άρθρου 8 της παρούσας) απαιτείται υποβολή αίτησης στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας για τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της μονάδας.

4. Ο φορέας διαμορφώνει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της μονάδας εντός δύο μηνών από τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, ο οποίος υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας.

5. Ο φορέας οφείλει να διατηρεί ιστοσελίδα, όπου θα ενημερώνει για το έργο και της δράσεις της μονάδας.

6. Ο φορέας τηρεί αρχεία των ωφελούμενων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

7. Ο φορέας υποβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδων Ψυχικής Υγείας.

8. Ο φορέας καταγράφει τις θεραπευτικές δραστηριότητες της Μονάδας Ψυχικής Υγείας και τη συμμετοχή όλου του προσωπικού σε αυτές τις δραστηριότητες, έτσι ώστε να προκύπτει τόσο η εφαρμογή του προγράμματος λειτουργίας, όσο και οι κοινοτικές και λοιπές δραστηριότητες και υποβάλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και αναρτά αυτή στην ιστοσελίδα του και στο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδων Ψυχικής Υγείας.

9. Ο φορέας οργανώνει κατάλληλη διοικητική υποδομή και τηρεί οικονομικά στοιχεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Άρθρο 12

Διακοπή λειτουργίας της Μονάδας

1. Απαγορεύεται η διακοπή λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

2. Για την έκδοση της απόφασης διακοπής λειτουργίας απαιτείται αιτιολογημένη αίτηση του φορέα προς τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας. Η άδεια διακοπής της λειτουργίας της μονάδας δεν χορηγείται και η Μονάδα δεν διακόπτει τη λειτουργίας της, εάν δεν εξασφαλιστεί η συνέχιση της φροντίδας και περίθαλψης των ωφελούμενων σε ανάλογη μονάδα με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με την οικεία Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. ή Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και, μέχρι τη συγκρότησή τους, την οικεία Τ.Ε.Ψ.Υ. και το φορέα που έχει την άδεια λειτουργίας.

3. Εντός ενός διμήνου από την υποβολή της αίτησης διακοπή λειτουργίας, η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, μετά από σχετική εισήγηση στον Υπουργό Υγείας, προβαίνει στην τροποποίηση της άδειας λειτουργίας σε προσωρινή και ακολούθως στην έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκτός εάν κριθεί ότι δεν είναι αναγκαία η συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας. Ο φορέας δεν μπορεί να διακόψει τη λειτουργία της μονάδας, εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης σε νέο φορέα, οπότε εκδίδεται και η απόφαση του Υπουργού Υγείας περί διακοπής της λειτουργίας της μονάδας από τον προηγούμενο φορέα.

Στην περίπτωση που ο φορέας προβεί στη διακοπή της λειτουργίας της μονάδας πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης σε νέο φορέα προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της φροντίδας και περίθαλψης των ωφελούμενων, αποκλείεται από κάθε μελλοντική διαδικασία αξιολόγησης μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ενώ δύναται, με την ίδια διαδικασία, να ανακαλούνται οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας όλων των μονάδων του.

Σε περίπτωση ανάκλησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων του φορέα σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κινείται η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 του επόμενου άρθρου.

 

Άρθρο 13

Ανάκληση Άδειας Λειτουργίας μετά από Προδικασία

1. Σε περιπτώσεις παραβίασης του θεσμικού πλαισίου, των όρων άδειας λειτουργίας και των υποχρεώσεων του φορέα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρούσας και πριν την επιβολή της ανάκλησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, προηγείται έγγραφη επισήμανση προς το φορέα από την αρμόδια Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, επί των οποίων ο φορέας οφείλει να παρέχει εξηγήσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

Σε περίπτωση που οι εξηγήσεις δεν κριθούν επαρκείς από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ο φορέας οφείλει εντός διμήνου να συμμορφωθεί προς τις σχετικές υποδείξεις της Διεύθυνσης. Στην περίπτωση που έχουν ξεκινήσει από το φορέα διορθωτικές παρεμβάσεις σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις και δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του προαναφερόμενου χρόνου, η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας δύναται να δώσει δίμηνη παράταση για την ολοκλήρωση αυτών.

2. Στην περίπτωση που δεν έχει σημειωθεί επαρκής συμμόρφωση του φορέα, σύμφωνα με την ορισθείσα στην παρ. 1 διαδικασία, ο Υπουργός Υγείας με απόφαση του προβαίνει άμεσα στην τροποποίηση της άδειας λειτουργίας σε προσωρινή και ακολούθως στην έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η μονάδα δεν διακόπτει τη λειτουργία της, εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης σε νέο φορέα.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης στο νέο φορέα ανακαλούνται ταυτόχρονα η άδεια ίδρυσης και η προσωρινή άδεια λειτουργία του φορέα που υπέπεσε στις παραβιάσεις της παρ. 1.

3. Η ανάκληση της προσωρινής άδειας λειτουργίας του φορέα εκτελείται από έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας ή έναν υπάλληλο της οικείας Υ.ΠΕ., που ορίζεται ειδικά προς τούτο.

 

Άρθρο 14

Ανάκληση Άδειας Λειτουργίας χωρίς Προδικασία - Κυρώσεις

1. Ο Υπουργός Υγείας δύναται να επιβάλει την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ψυχικής Υγείας, χωρίς την προδικασία του προηγούμενου άρθρου, σε περιπτώσεις που επιβάλλεται από επιτακτικό δημόσιο συμφέρον ή σε περιπτώσεις που σημειώνονται σοβαρές υστερήσεις στην αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προστασία των δικαιωμάτων των ωφελούμενων. Στις περιπτώσεις αυτές ενδεικτικά υπάγονται τα ακόλουθα:

α. σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ωφελούμενων από τις Μ.Ψ.Υ. ατόμων, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Ατόμων με αναπηρία του Ο.Η.Ε. και του λοιπού σχετικού θεσμικού πλαισίου,

β. σοβαρή υστέρηση ως προς την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και εκθέσεις αρμόδιων εθνικών και διεθνών οργάνων,

γ. μεγάλη υστέρηση στην επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από το εποπτεύον υπουργείο και στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,

δ. κατάχρηση του δημόσιου χρήματος και κακοδιαχείριση της καταβληθείσας από το εποπτεύον υπουργείο ή Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα επιχορήγησης,

ε. διακινδύνευση της περιουσίας των ωφελούμενων ατόμων.

2. Στις περιπτώσεις της παρ. 1, η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας προβαίνει άμεσα στις ενέργειες που περιγράφονται στις παρ. 2-3 του άρθρου 13.

3. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ή διαπιστώσεις παραβίασης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, οι οποίες αποτυπώνονται σε πορίσματα των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων και από τις οποίες προκύπτει κίνδυνος της υγείας των ωφελούμενων ή κακοποίησή τους, ο Υπουργός Υγείας, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, προβαίνει σε άμεση ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας και είτε προβαίνει στην προσωρινή ανάθεση της μονάδας σε ΝΠΙΔ μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αναπτύσσει Μονάδες Ψυχικής Υγείας στον ίδιο ή όμορο Το.Ψ.Υ. και σε εξαιρετικές περιπτώσεις στην ΑΕΜΥ ΑΕ, λαμβανομένου υπόψη του επείγοντος χαρακτήρα της προσωρινής ανάθεσης, είτε προβαίνει στην μεταφορά των ωφελούμενων που περιθάλπονται σε ανάλογη μονάδα. Η προσωρινή ανάθεση σε άλλο φορέα είναι διάρκειας ενός (1) έτους ως την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Κεφαλαίου Α΄ και στην περίπτωση μη περαίωσης της διαδικασίας αυτής δύναται να παρατείνεται, μετά από αιτιολόγηση.

4. Οι αποφάσεις ανάκλησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας της Μονάδας της προηγούμενης παραγράφου, εκτελούνται από έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας ή έναν υπάλληλο της οικείας Υ.ΠΕ., που ορίζεται ειδικά προς τούτο, ο οποίος εποπτεύει τη διαδικασία προσωρινής ανάθεσης της μονάδας στο νέο φορέα. Κατά τη διαδικασία αυτή οφείλουν να παρίστανται κατ' ελάχιστον ο Επιστημονικά Υπεύθυνος και ο διοικητικός υπάλληλος των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του υφιστάμενου τις κυρώσεις φορέα.

5. Στην περίπτωση που ο φορέας δεν συνεργάζεται με την περιγραφείσα στην προηγούμενη παράγραφο διαδικασία, συντάσσεται έκθεση από τον αρμόδιο υπάλληλο της διεύθυνσης του υπουργείου ή της Υ.ΠΕ. Ακολούθως, οι αποφάσεις ανάκλησης εκτελούνται από την αστυνομική αρχή, παρουσία υπαλλήλου του Υπουργείου Υγείας, που ορίζεται ειδικά προς τούτο και με επιμέλεια της κατά τόπον αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών, προς την οποία κοινοποιείται αντίγραφο της απόφασης ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης συντάσσεται έγγραφο από τα όργανα εκτέλεσης που κοινοποιείται προς την ως άνω εισαγγελική αρχή και το Υπουργείο Υγείας.

6. Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται από το Υπουργείο Υγείας ως κύρωση αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ψυχικής Υγείας, απαγορεύεται η χορήγηση νέας άδειας για ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Ψυχικής Υγείας στον φορέα και επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 20 και 21 του π.δ. 247/1991.

 

Άρθρο 15

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας SARS - COVID 19 στην ψυχική υγεία του πληθυσμού τη χώρας, ο Υπουργός Υγείας, με απόφασή του, δύναται να αναθέτει στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, σε ΚΟΙ.Σ.Π.Ε., καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προγράμματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, έρευνας και ανάπτυξης υπηρεσιών συμβουλευτικής και τηλε-συμβουλευτικής, τα οποία δεν αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας.

 

 Άρθρο 16

Τελικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η αριθ. Υ5β/οικ.1962/21-9-2000 (ΦΕΚ 1268/Β΄/2000) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Οι διατάξεις της παρούσας κατισχύουν οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2021

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου